Zwiększenie liczby osób, z 20 do 30, które będą mogły jednorazowo przystąpić do egzaminu z języka polskiego jako obcego, oraz możliwość zwolnienia z części ustnej sprawdzianu osób z dysfunkcją narządu słuchu lub mowy – m.in. nad takimi zmianami pracuje Ministerstwo Nauki.

Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o języku polskim oraz ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Nowelizacja jest konieczna z uwagi na lawinowy wzrost liczby osób, które korzystają z systemu certyfikacji znajomości języka polskiego. Jeszcze w 2018 r. liczba przystępujących do egzaminów na wszystkich poziomach biegłości językowej wynosiła 5,1 tys., a w 2023 r. już 17,5 tys.

– Zgodnie z pierwotnym założeniem urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego jako obcego miało służyć przede wszystkim do celów akademickich. Jednak certyfikat ten stał się dokumentem wykorzystywanym głównie w sprawach migracyjnych. Spowodowało to znaczny wzrost liczby osób zainteresowanych jego uzyskaniem, w szczególności na poziomie biegłości językowej – B1, który stanowi potwierdzenie spełnienia przez cudzoziemca wymogu znajomości języka polskiego w przypadku ubiegania się o uznanie za obywatela polskiego czy o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – wskazuje MN, uzasadniając potrzebę wprowadzenia usprawnień w wydawaniu certyfikatów obcokrajowcom. ©℗