Standardowo osobie zatrudnionej na pełny etat przysługuje, w zależności od stażu pracy, 20 lub 26 dni urlopu w roku. Inaczej ten wymiar będzie jednak wyliczany w przypadku zatrudnionych na niepełny etat. Poniżej wraz z przykładami wyjaśniamy najważniejsze zasady dotyczące obliczania urlopu przysługującego niepełnoetatowcom.

Podstawową zasadą, która odnosi się do urlopów osób zatrudnionych na niepełnych etatach jest to, że tacy pracownicy mają przeliczany urlop proporcjonalnie do ich etatów.

Jak wyliczyć urlop zatrudnionego na niepełny etat?

Jak mówi adwokat Martyna Dziedzic z Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy, w tym wypadku przeliczenia dokonuje się przyjmując roczny wymiar urlopu w dniach. - Następnie wynik w postaci niepełnego dnia urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. W celu udzielenia urlopu należy przeliczyć wynik przez dobową normę czasu pracy (8 godzin) i udzielić go w godzinach, w wymiarze odpowiadającym liczbie godzin wynikającej z rozkładu czasu pracy - opisuje mecenas.

Przykład:

Pan Kamil Królikowski posiada staż pracy dłuższy niż 10 lat, zatrudniony jest na 5/8 etatu. W świetle tego ma on w ciągu całego roku prawo do 16,25 dnia urlopu (5/8 etatu x 26 dni urlopu, który przysługuje osobie zatrudnionej na pełny etat). Niepełne 0,25 dnia urlopu należy zaokrąglić w górę do pełnego dnia, a zatem Kamil Królikowski będzie mógł wykorzystać łącznie 17 dni wolnego w roku (stosujemy zasadę, że niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia).

Powyższy wymiar należy przeliczyć na godziny, przyjmując, że dzień pracy to 8 godzin. Łącznie panu Kamilowi Królikowskiemu przysługuje więc 136 godzin urlopu. Urlop udzielany jest w wymiarze godzinowym odpowiadającym zaplanowanej w rozkładzie liczbie godzin pracy na dni urlopu. A zatem, przy założeniu, że pan Kamil pracuje od poniedziałku do piątku po 5 godzin każdego dnia, dzień wykorzystywanego przez niego urlopu to 5 godzin. Pracując w takim trybie łącznie pan Kamil Królikowski będzie więc mógł skorzystać z 27 dni i 1 godzin (27 dni x 5 godzin + 1 godzina to łącznie 136 godzin) urlopu.

Zmiana wymiaru etatu a wymiar urlopu

Sytuacje problematyczne występują także w momencie zmiany wymiaru etatu w trakcie zatrudnienia pracownika. Adwokat Martyna Dziedzic tłumaczy, że w takich sytuacjach trzeba osobno ustalić wymiar urlopowy dla obu okresów pracy.

Przykład:

Tomasz Malinowski posiada staż pracy dłuższy niż 10 lat. Jest zatrudniony w wymiarze 3/4 etatu do 31.03.2024 r. Następnie od 1.04.2024 r. będzie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.

W takim wypadku pracodawca pana Tomasza zobowiązany jest osobno ustalić wymiar urlopu dla okresu zatrudnienia w niepełnym i pełnym wymiarze, stosując omawiane wyżej zasady. Pan Tomasz będzie miał zatem prawo do 5 dni urlopu za okres pracy na 3/4 etatu i 20 dni za pozostały czas w roku (praca na pełny etat). Łącznie pan Tomasz ma zatem prawo do 25 dni urlopu. Skąd wzięły się obie te wartości, wyjaśniamy poniżej.

Wyliczenie:

W ciągu roku kalendarzowego występują dwa wymiary czasu pracy:

3/4 – w styczniu, lutym i w marcu,

pełny – od początku kwietnia do końca roku

Obliczamy wymiar urlopu dla poszczególnych okresów zatrudnienia.

Dla 3/4 etatu:

(26 dni x 3/4) x 3/12 = 5 dni (po zaokrągleniu w górę do pełnego dnia)

Dla pełnego etatu:

26 dni x 9/12 = 20 dni (po zaokrągleniu w górę do pełnego dnia)

Łącznie pan Tomasz Malinowski ma zatem w tym roku prawo do 25 dni urlopu. Ilość ta wynika ze stosowanych zaokrągleń.