Pracownik zatrudniony od wielu lat w związku z przejściem na emeryturę rozwiązuje stosunek pracy 29 marca 2024 r., mając ważne badania profilaktyczne i aktualne szkolenie okresowe bhp. 1 kwietnia 2024 r. zostanie ponownie zatrudniony na to samo stanowisko. Czy w takim przypadku musimy go skierować na wstępne badania profilaktyczne i zrobić mu szkolenie wstępne bhp?

W opisanej sytuacji pracownik nie musi ponownie wykonywać wstępnych badań profilaktycznych, natomiast z czysto formalnego punktu widzenia (czyli literalnej interpretacji przepisów prawa pracy) pracownik powinien odbyć szkolenie wstępne z zakresu bhp z uwagi na nawiązanie nowego stosunku pracy.

Istnieją wyjątki

Zgodnie z art. 229 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy. Na tę opiekę składają się trzy rodzaje badań:

  • Wstępne – dla osób przyjmowanych do pracy lub pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe;
  • Okresowe – w terminie wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy;
  • Kontrolne – w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.

Zgodnie z art. 229 par. 4 k.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Wyjątek od powyższej reguły, zgodnie z którą każdy nowo zatrudniony pracownik powinien zostać poddany badaniom wstępnym, w myśl art. 229 par. 11–2 k.p. obejmuje:

  • osoby ponownie przyjmowane do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą;
  • osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, bądź pozostające jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą, jeżeli przedstawi pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy; zwolnienie to nie dotyczy osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, o których mowa w par. 80 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kilka dni przerwy

Pracownik, który rozwiązał stosunek pracy, a który po kilku dniach został ponownie zatrudniony, nie musi być kierowany na wstępne badania lekarskie. Wynika to z tego, że przerwa w zatrudnieniu nie była dłuższa niż 30 dni. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik posiada aktualne badania wstępne czy okresowe. Istotne jest, aby posiadał ważne orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Ponadto, zgodnie z art. 2373 par. 2 k.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Co prawda w analizowanym przypadku nie można mówić o bezpośredniości, bowiem upływa kilka dni między rozwiązaniem a nawiązaniem nowego stosunku pracy, a tym samym pracownik z czysto formalnego punktu widzenia (czyli literalnej interpretacji przepisów prawa pracy) powinien odbyć szkolenie wstępne z zakresu bhp z uwagi na nawiązanie nowego stosunku pracy. Niemniej uważam, że jest to bezzasadne, bo kilkudniowa przerwa w zatrudnieniu w żaden sposób nie wpływa na kwalifikacje pracownika w zakresie bhp. Tym samym można tu zastosować analogiczną zasadę jak przy badaniach profilaktycznych. ©℗