Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina, że nastąpił powrót do obliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych według ustawy z 1994 roku. Jeśli chcesz dowiedzieć się co obecnie stanowi podstawę odpisu na ZFŚS oraz Ile w 2024 roku wynosi odpis na ZFŚS dla poszczególnych grup nauczycieli i pracowników – przeczytaj poniżej!

Z czego składa się ZFŚS?

ZFŚS tworzy się na podstawie corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Dotychczas podstawę odpisu na ZFŚS stanowiło przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej zawarte w ustawie okołobudżetowej.

Co obecnie stanowi podstawę odpisu na ZFŚS?

Jak wskazał Związek Nauczycielstwa Polskiego, „Od 2024 roku powracamy do obliczania odpisu na ZFŚS według ustawy z 1994 roku! Czyli podstawę ustalania kwotowych wskaźników odpisu na fundusz stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą”.

Z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 roku wynika, że wspomniane przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6.246,13 zł, w drugim półroczu 2023 roku natomiast 6.445,71 zł.

Ile w 2024 roku wynosi odpis na ZFŚS dla poszczególnych grup nauczycieli i pracowników?

Zgodnie z obliczeniami Związku Nauczycielstwa Polskiego, odpis na ZFŚS wynosi odpowiednio:

  • dla pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach – 2.417,14 zł
  • dla nauczyciela – 5.693,6 zł
  • dla nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – 2.173,92 zł
  • dla pracownika pracującego w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych – 3.222,86 zł
  • dla pracownika młodocianego: w I roku nauki - 322,29 zł, w II roku nauki 386,74 zł, w III roku nauki 451,20 zł.

Co ze świadczeniem urlopowym z ZFŚS?

Jak informuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, „Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego – 2.417,14 zł”.