Ministerstwo Obrony Narodowej dokonało zmian w regulacjach dotyczących finansowania wyżywienia żołnierzy. 1 marca 2024 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze.

Rozporządzenie aktualizuje normy żywieniowe, w odpowiedzi na wyzwania, takie jak inflacja. To również reakcja na krytykę dotyczącą warunków żywieniowych żołnierzy służących na granicy.

Kiedy żołnierzowi przysługuje jedzenie?

Żołnierz podczas wykonywania ćwiczeń lub zleconych w ramach wyjazdu służbowego zadań ma przyznane świadczenie w naturze w postaci bezpłatnego wyżywienia (śniadanie, obiad i kolacja) w formie: 1. posiłków przygotowanych w stołówkach wojskowych, 2. suchego prowiantu, 3. napoju, 4. posiłków przygotowanych na zlecenie. Reguluje to rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas szkoleń wojskowych oraz wykonywania zadań zleconych podobne wyżywienie również przysługuje studentom uczelni wojskowych, ochotnikom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, a także rezerwistom oraz żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej.

Oprócz szkoleń i powołań np. na działania na granicy z Białorusią istnieją w wojsku normy specjalna i operacyjna, będące ekwiwalentem żywienia. Ta pierwsza odnosi się do działań w czasie zwalczania klęsk żywiołowych i ratowania życia ludzkiego, z kolei norma bojowa to stawka mobilizacyjna.

Ile wyniesie podwyżka równoważnika żywieniowego?

Rozporządzenie zmienia kwoty równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za wyżywienie. Norma żołnierska wzrosła z 20,76 zł do 28,16 zł, norma szkolna - z 21,99 zł do 29,91 zł. Z kolei norma specjalna wzrosła z 26,94 zł do 37,43 zł, zaś operacyjna z 28,98 zł do 40,43 zł. Dodatkowa norma wyżywienia wyniesie 10,63 zł.

Równoważnik żywieniowy - zasady wypłacania

Wypłata równoważników pieniężnych uzależniona jest od czasu jaki żołnierz służył. Jeśli żołnierze uczestniczą w szkoleniach lub ćwiczeniach, zarówno w swoim garnizonie, jak i poza nim, które trwają do 8 godzin, otrzymują oni równoważnik stanowiący 35% normy wyżywienia przewidzianej dla zawodowych żołnierzy. Jeżeli natomiast czas takich działań przekracza 8 godzin, ale nie jest dłuższy niż 12 godzin, żołnierze mają prawo do otrzymania 40% zasadniczej normy wyżywienia. W sytuacji, gdy szkolenie, ćwiczenie, kurs lub inne formy kształcenia trwają ponad 12 godzin uczestnicy otrzymują równoważnik 100% normy wyżywienia. W rozporządzeniu ustalono, że pieniądze wydawane na produkty spożywcze dla sojuszników nie mogą być wyższe niż dwukrotność dziennego limitu operacyjnego, co w praktyce oznacza limit około 65 złotych. Dotyczy to m.in. wielonarodowych kontyngentów wojskowych NATO w Polsce.

Równoważnik pieniężny jest wypłacany "z dołu" z następną wypłatą.