Od początku roku podwyżki otrzymają również Wojska Obrony Terytorialnej. Będzie to około 8 procent więcej, ale tylko w kwocie płaconej za dzień służby.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty komponent Sił Zbrojnych RP. Terytorialna Służba Wojskowa pozwala łączyć życie zawodowe z czynną służbą w Siłach Zbrojnych RP. Obecnie w WOT jest już 40 tysięcy żołnierzy. 10 procent stanowią żołnierze zawodowi, a resztę ochotnicy i ochotniczki pełniące Terytorialną Służbę Wojskową. Należy podkreślić, że ten komponent Sił Zbrojnych RP nie jest substytutem wojsk operacyjnych. Stanowi natomiast wsparcie dla służb oraz lokalnych społeczności w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Zaletami dla podatników jest też bez wątpienia koszt. Terytorialna Służba Wojskowa jest znacznie tańsza od wyszkolenia i utrzymywania stałego garnizonu. Również w przypadku używania wojska do działań w czasie kryzysu i pokoju dzień pracy „WOT-owca” jest tańszy niż w przypadku etatowego żołnierza wojsk operacyjnych. W ostatnim czasie to jednak zawodowcy mogli liczyć na podwyżki. Od 2024 więcej zarabiać będą także Terytorialsi.

Składniki wynagrodzenia WOT

Zarobki Terytorialsów składają się z dwóch podstawowych części. Pierwszą jest stały dodatek „za gotowość”, który dla wszystkich żołnierzy TSW wynosi 10 proc pensji zawodowego szeregowego, czyli obecnie jest to 496 zł. Drugą częścią są stawki dzienne, uzależnione od stopnia żołnierza. W WOT można otrzymać również premie, urlop nagrodowy oraz dodatki za wyjazdy służbowe np. na granicę. Dodatkowo po 30 dniach odbytej służby żołnierzowi przysługuje ekwiwalent urlopu wypoczynkowego w postaci 2 dziennych stawek.

By jednak otrzymać comiesięczne wynagrodzenie żołnierz musi raz w miesiącu odbyć szkolenie rotacyjne, które trwa dwa dni. Wówczas wypłacany jest dodatek oraz dwie stawki dzienne. Te zaczynają się obecnie od 141 złotych. Przelicznik miesięcznego uposażenia to więc 2 x 141 (stawki dzienne) + 496 złotych dodatku. Co istotne, żołnierz w danym miesiącu może wykonywać dodatkowe służby lub szkolenia, ale wówczas otrzymywał będzie za nie tylko stawkę dzienną.

Podwyżki w WOT. Zarobki Terytorialsów

Zgodnie z rozporządzeniem ministra obrony narodowej z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi w WOT będą podwyżki. Pensje w Terytorialsach oparte są bowiem na podstawie procenta najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Żołnierz TSW ma w teorii otrzymywać za dzień służby 2,85% pensji żołnierza zawodowego. W praktyce podwyżki stanowić będą wyrównanie ze stawkami żołnierzy zawodowych, jakie obowiązywały od 1 marca 2023 roku, nie zaś tymi z 1 stycznia 2024 roku.

Dość późna podwyżka będzie wynosiła zaledwie 8,5 procenta dla szeregowego i jeszcze mniej dla wyższych stopni. Nowe stawki uposażeń wzrastają bowiem jednolicie dla wszystkich stopni wojskowych i podwyżka wyniesie 11 zł.

Tak wyglądają nowe stawki dzienne, obowiązujące w WOT od 1 stycznia 2024 roku:

- generał (admirał) 626 zł

- generał broni (admirał floty) 526

- generał dywizji (wiceadmirał) 451

- generał brygady (kontradmirał) 371

- pułkownik (komandor) 331

- podpułkownik (komandor porucznik) 281

- major (komandor podporucznik) 246

- kapitan (kapitan marynarki) 226

- porucznik (porucznik marynarki) 221

- podporucznik (podporucznik marynarki) 216

- starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki) 201

- starszy chorąży (starszy chorąży marynarki) 196

- chorąży (chorąży marynarki) 191

- młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki) 186

- starszy sierżant (starszy bosman) 181

- sierżant (bosman) 176

- plutonowy (bosmanmat) 171

- starszy kapral (starszy mat) 166

- kapral (mat) 161

- starszy szeregowy specjalista (starszy marynarz specjalista) 156

- starszy szeregowy (starszy marynarz) 146

- szeregowy (marynarz) 141

Jak wstąpić do WOT? Wymagania Terytorialsi

Aby zostać żołnierzem WOT, należy spełnić kilka podstawowych wymogów: trzeba być pełnoletnim, mieć polskie obywatelstwo, być zdrowym i niekaranym. Pełne wyszkolenie Terytorialsa trwa trzy lata. Szczegóły na stronie www.terytorialsi.wp.mil.pl.

Średnia wieku żołnierzy WOT to 32 lata. Co piąty żołnierz WOT jest kobietą. Wojska Obrony Terytorialnej liczą dziś ponad 40 000 żołnierzy. Formacja wzięła już udział w realnych działaniach jak zabezpieczanie granicy, przeciwdziałanie pandemii tzw. koronawirusa, czy podczas usuwania klęsk żywiołowych.