Brak jest regulacji dotyczącej minimalnej temperatury w otwartej przestrzeni, w której mogą pracować pracownicy. Oznacza to, że nie mogą oni odstąpić od wykonywania pracy nawet podczas silnych mrozów. Warunkiem jest zapewnienie przez pracodawcę odpowiedniej odzieży ochronnej.

Temperatura w pomieszczeniach pracy

Jak wynika z § 30 Rozporządzenia, w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania:

  • minimum 14°C - dla pomieszczeń, w których wykonywana jest praca fizyczna,
  • minimum 18°C - dla pomieszczeń, w których pracownicy wykonują lekką pracę fizyczną bądź świadczona jest praca biurowa.

Pracodawca ma również obowiązek zabezpieczyć pomieszczenia i stanowiska pracy przed niekontrolowaną emisją ciepła w drodze promieniowania, przewodzenia i konwekcji oraz przed napływem chłodnego powietrza z zewnątrz.

W przypadku pomieszczeń pracy ogrzewanych przez systemy wentylacji, należy pamiętać, by doprowadzane za ich pośrednictwem powietrze było oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia. Wentylacja nie powinna powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy, a strumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacyjnych nie może być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.

Minimalna temperatura w otwartej przestrzeni, w której mogą pracować pracownicy

Brak jest regulacji dotyczącej minimalnej temperatury w otwartej przestrzeni, w której mogą pracować pracownicy. Co z tego wynika? Nie mogą oni odstąpić od wykonywania pracy nawet podczas silnych mrozów. Warunkiem jest zapewnienie przez pracodawcę odpowiedniej odzieży ochronnej.

Zgodnie z § 45 Rozporządzenia, stanowiska pracy znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń powinny być tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy byli chronieni przed zagrożeniami związanymi w szczególności:

  • z warunkami atmosferycznymi, w tym opadami, niską lub wysoką temperaturą, silnym wiatrem i spadającymi przedmiotami,
  • ze szkodliwym dla zdrowia hałasem, jak również szkodliwymi gazami, parami lub pyłami.

Pracodawca jest ponadto zobowiązany do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na otwartej przestrzeni pomieszczenia do ogrzania się, które musi znajdować się w pobliżu miejsca pracy, dawać schronienie przed opadami atmosferycznymi i niską temperaturą. W takim pomieszczeniu powinna zostać zapewniona temperatura minimalna w wysokości 16°C. Jeśli pracodawca ze względów technologicznych nie ma możliwości zapewnienia takiego pomieszczenia, jest zobowiązany zorganizować w pobliżu miejsca wykonywania pracy odpowiednie urządzenia emitujące ciepło do ogrzania.

Odzież ochronna

Jak wynika z przepisów, pracodawca ma również obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednią odzież ochronną i środki ochrony głowy, stóp i rąk. Sam obowiązek zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, a także odpowiedniej odzieży i butów roboczych, reguluje Kodeks pracy.

Napoje i posiłki profilaktyczne

Pracodawca ma obowiązek zapewnić posiłki regeneracyjne w okresie zimowym, od 1 listopada do 31 marca. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Opisany obowiązek dotyczy pracowników wykonujących prace na otwartej przestrzeni. Wiążą się one z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet. Pracodawca zapewnia również napoje pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C.

Lista stanowisk, na których wydaje się ciepłe posiłki, ustala pracodawca, bazując na przeprowadzonym pomiarze wydatku energetycznego, w porozumieniu ze związkami zawodowymi bądź z przedstawicielami pracowników.