Ustawa o ochronie ojczyzny mówi jasno, iż pracodawca może ubiegać się o świadczenie pieniężne za dni, w których jego pracownicy pełnili służbę wojskową. Jak to zrobić?

Wojsko to nie tylko armia zawodowa, ale również i osoby pełniące Terytorialną Służbę Wojskową, a także rezerwa – zarówno aktywna i pasywna, które trenują zgodnie z ustalonym harmonogramem. W przypadku ćwiczeń takiego pracownika, jak i również alarmowego powołania pracodawca ma prawo otrzymać rekompensatę za swoje koszty.

Zwrot kosztów za powołanego do wojska pracownika

Art. 309 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305 ze zm.) mówi o świadczeniu, które ma rekompensować koszty poniesione przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia pracownika w celu zastępstwa żołnierza lub powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi.

Wśród nich są wymienione: koszty przedstawienia oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, koszty odbycia przez zastępców szkolenia z zakresu bhp, przeprowadzenie badań lekarskich czy przydzielenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. Co istotne zwrot kosztów nie obejmuje kwot wynagrodzenia poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza lub powierzenia zastępstwa innemu pracownikowi.

Jaką wysokość ma świadczenie za powołanego do wojska pracownika

Ustawodawca określił również wysokość świadczenia dla pracodawcy z tytułu powołania pracownika. Ma ona wynosić nie więcej niż 1/22 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w kwartale poprzedzającym termin powołania pracownika do służby. W III kwartale 2023 roku GUS podał, że było to 7194,95 zł brutto, czyli świadczenie dla pracodawcy nie będzie wyższe niż 327.04 zł.

Świadczenie pieniężne przysługuje także w sytuacji, gdy powołany jest zatrudnionyu dwóch lub więcej pracodawców. Wówczas przysługuje ono wszystkim zatrudniającym go pracodawcom, proporcjonalnie do poniesionych przez nich kosztów.

Odszkodowanie za powołanego pracownika – jak złożyć?

Aby otrzymać świadczenie pracodawca musi przesłać wniosek w tej sprawie dowódcy wojskowego centrum rekrutacji właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy. Wniosek powinien być złożony nie później niż przed upływem 90 dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy albo żołnierza obrony terytorialnej z pełnienia służby. Ostateczną wysokość świadczenia ustala szef właściwego miejscowo wojskowego centrum rekrutacji, z kolei wypłaty dokonuje dowódca wojskowej jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu pozostaje wojskowe centrum rekrutacji.