Osoby zatrudnione na umowie o pracę mają prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego, tzw. L4. Nie wszyscy wiedzą jednak, jak długo może trwać takie zwolnienie i jakie możliwości są dostępne, gdy termin upłynie, a wciąż jesteśmy niezdolni do pracy. Wyjaśniamy szczegóły, m.in. odnośnie świadczenia rehabilitacyjnego.

L4. Jak długo? Ile pieniędzy?

Zasiłek chorobowy, w większości przypadków, przysługuje maksymalnie przez 182 dni. Wyjątek stanowi niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą lub ciążą. Wtedy to 270 dni.

Pracodawca z reguły wypłaca chorobowe w wysokości 80 proc. pensji maksymalnie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku osób starszych niż 50 lat ten okres to 14 dni. Później ten obowiązek przechodzi na ZUS.

Warto zaznaczyć, że okres 33 lub 14 dni, za który pracodawca płaci chorobowe, oblicza się dodając do siebie poszczególne okresy niezdolności do pracy występujące w całym roku kalendarzowym. Przebywanie na L4 sumuje się także wtedy, kiedy pracownik był zatrudniony w ciągu jednego roku u więcej niż jednego pracodawcy

Jeśli niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku w drodze do pracy lub z pracy, pracownik ma prawo do 100 proc. wynagrodzenia. Taka sama sytuacja jest w przypadku ciąży.

Po wyczerpaniu limitu zasiłku chorobowego istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne.

Świadczenie rehabilitacyjne. Szczegóły

Świadczenie rehabilitacyjne jest formą wsparcia dla osób, które po wykorzystaniu limitu zwolnienia lekarskiego (L4) nadal są niezdolne do pracy, ale istnieje szansa na ich powrót do zdrowia dzięki dalszemu leczeniu lub rehabilitacji. Oto kluczowe informacje na ten temat:

  • Okres Świadczenia: Świadczenie rehabilitacyjne można pobierać przez maksymalnie 12 miesięcy. Może być przyznane jednorazowo lub w częściach, w zależności od potrzeb i oceny lekarza orzecznika ZUS.
  • Wysokość Świadczenia: Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pierwsze 3 miesiące, 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostałe miesiące, a 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w przypadku ciąży.
  • Proces Składania Wniosku: Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne należy złożyć co najmniej 6 tygodni przed końcem okresu zasiłku chorobowego (182 dni, a w przypadku gruźlicy lub ciąży – 270 dni). Można to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.
  • Czas Oczekiwania na Decyzję: ZUS ma 60 dni na rozpatrzenie wniosku, a jeśli wymagane jest badanie przez komisję lekarską, termin ten skraca się do 30 dni od daty badania.
  • Badanie przez Lekarza Orzecznika: Osoba ubiegająca się o świadczenie rehabilitacyjne będzie wezwana na badanie do lekarza orzecznika ZUS. W przypadku niezdolności do podróży, badanie może odbyć się w miejscu zamieszkania pacjenta.
  • Decyzja i Ewentualne Odwołanie: Po podjęciu decyzji przez ZUS, w przypadku jej nieakceptowania, można złożyć odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji.
  • Zatrudnienie podczas Świadczenia: Podczas pobierania świadczenia rehabilitacyjnego nie można jednocześnie pracować. W przypadku powrotu do zdrowia i chęci podjęcia pracy, należy poinformować ZUS o zamiarze zrezygnowania ze świadczenia.
  • Kolejne Kroki po Zakończeniu Świadczenia: Jeśli po upływie rocznego świadczenia osoba nadal nie jest zdolna do pracy, możliwe jest ubieganie się o rentę.