Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak tuż przed złożeniem urzędu podpisał rozporządzenie w sprawie dodatkowego wynagrodzenia żołnierzy zawodowych.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do art. 447 ust. 3 ustawy z a 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Dodatkowe pieniądze dla żołnierzy

Regulacje mają zastąpić rozporządzenie MON z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia (Dz. U. poz. 695), które utracił moc obowiązującą z 23 października 2023 r. Przepisy dotyczą dodatkowych płatności za czynności wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe. Dodatkowe wynagrodzenie ma być wypłacane w okresach miesięcznych z dołu, nie później niż do dziesiątego następnego miesiąca po spełnieniu warunków uzasadniających jego przyznanie.

Lista czynności, za które żołnierze zawodowi dostaną dodatkowe wynagrodzenie

Zgodnie nowymi przepisami dodatkowe wynagrodzenie przysługuje za:

  • pełnienie nieetatowych całodobowych służb wewnętrznych i garnizonowych, w tym służb pełnionych w czasie ćwiczeń i szkoleń poligonowych – w wysokości 50 zł za każdą służbę dyżurną;
  • pozostawanie poza podmiotem leczniczym utworzonym przez szefa MON w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych – w wysokości nie niższej niż 0,5 proc. stawki uposażenia zasadniczego należnego temu żołnierzowi, z możliwością dokonania określonych zwiększeń;
  • wykonywanie doświadczalnych lub próbnych skoków ze spadochronem, wykonywanie skoków z katapultowaniem oraz prób sprzętu wysokościowego w powietrzu – w wysokości do 280 zł za każdy wykonany skok lub wykonaną próbę;
  • wykonywanie w wodzie lub komorze hiperbarycznej (dekompresyjnej) nurkowań doświadczalnych przy prowadzeniu prób nowego sprzętu nurkowego lub sprawdzaniu nowych technologii prac podwodnych – w wysokości do 28 zł za każdą minutę przebywania pod wodą albo w podwyższonym ciśnieniu;
  • przeprowadzenie prób morskich okrętów albo innych jednostek pływających nawodnych lub podwodnych – w wysokości do 42 zł za każdą rozpoczętą dobę wykonywania próby, wraz z możliwością dokonania określonych zwiększeń;
  • uczestniczenie oraz wykonywanie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym jako rzecznik dyscyplinarny w wysokości uzależnionej od charakteru wykonywanych czynności i etapu postępowania od 50 zł do 160 zł;
  • wykonywanie innych czynności o charakterze stałym związanych z zabezpieczeniem funkcjonowania jednostki wojskowej, jeżeli ich wykonywanie wynika z innych przepisów - w wysokości od 25 do 75 zł.
  • dyżury bojowe pełnione w ramach systemu obrony powietrznej RP i NATO, lotnicze dyżury poszukiwawczo-ratownicze pełnione w ramach służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego oraz w ramach współdziałania jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych RP z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa – w wysokości 100 zł albo 200 zł za każdy całodobowy dyżur.

Pieniądze dla żołnierzy za prowadzenie zajęć dydaktycznych

W rozporządzeniu znalazło się także dodatkowe wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. Jego wysokość będzie uzależniona od stanowiska służbowego oraz stopnia żołnierza. Ministerstwo ustaliło 5 stawek. Wynoszą one 70 zł, 140 zł, 210 zł, 280 zł oraz 350 zł.

To nie koniec dodatków, będą one przyznawane za wykonywanie lotów próbnych samolotem lub śmigłowcem oraz wykonywanie prac przygotowawczych do tych lotów, dyżury medyczne pełnione w podmiotach leczniczych utworzonych przez MON przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych czy wykonywanie przez żołnierza zawodowego wykonującego zawód medyczny lub innego żołnierza pełniącego zawodową służbę wojskową w instytucie badawczym zadań naukowo-badawczych, w tym komercjalizacji), zadań profilaktyki zdrowotnej oraz zadań realizowanych w ramach projektów finansowanych przez podmioty zlecające ich wykonanie instytutom badawczym.

Przepisy, zgodnie z informacją na stronie Rządowego Centrum Legislacji powinny być ogłoszone najpóźniej do wtorku, 12 grudnia.

Czytaj też: Chiński gigant rozbił bank w Polsce! Ceny to szok, nowa marka sensacją