Rozwiązanie umowy o pracę w oparciu o przepisy dotyczące zwolnienia grupowego może odbyć się w oparciu o: wypowiedzenie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub porozumienie stron. Każdemu pracownikowi, którego obejmuje procedura, przysługuje prawo do odprawy pieniężnej.

Wspomniana ustawa reguluje tę kwestię w artykule 8. Zgodnie z nim wysokość omawianej kwoty uzależniona jest od stażu pracy u danego pracodawcy.

Podział kwotowy wygląda następująco:

  • jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 2 lata, otrzyma równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia,
  • jeżeli pracownik był zatrudniony od 2 do 8 lat, może liczyć na dwumiesięczne wynagrodzenie,
  • osoby, które pracowały powyżej 8 lat, powinny otrzymać sumę odpowiadającą trzymiesięcznej pensji.

Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Ustawodawca zastrzegł jednak, że wysokość odprawy nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.