Ze zwolnieniem grupowym mamy do czynienia gdy pracodawca, zatrudniający co najmniej 20 pracowników, rozwiązuje w przedziale czasowym nie dłuższym niż 30 dni umowę o pracę z określoną w przepisach liczbą zatrudnionych. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015r., poz. 192 z zm.) dokładnie wskazuje te wielkości, a także wyznacza sposób działania pracodawcy. Jednym z jego obowiązków jest wypłacenie zatrudnionym odpraw.

Rozwiązanie umowy o pracę w oparciu o przepisy dotyczące zwolnienia grupowego może odbyć się w oparciu o: wypowiedzenie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub porozumienie stron. Każdemu pracownikowi, którego obejmuje procedura, przysługuje prawo do odprawy pieniężnej.

Wspomniana ustawa reguluje tę kwestię w artykule 8. Zgodnie z nim wysokość omawianej kwoty uzależniona jest od stażu pracy u danego pracodawcy.

Podział kwotowy wygląda następująco:

  • jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 2 lata, otrzyma równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia,
  • jeżeli pracownik był zatrudniony od 2 do 8 lat, może liczyć na dwumiesięczne wynagrodzenie,
  • osoby, które pracowały powyżej 8 lat, powinny otrzymać sumę odpowiadającą trzymiesięcznej pensji.

Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Ustawodawca zastrzegł jednak, że wysokość odprawy nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.