Szef wręczył mi wypowiedzenie umowy o pracę, tłumacząc to złą sytuacją finansową naszej niewielkiej firmy. W wypowiedzeniu znalazła się informacja o przysługującym mi okresie wypowiedzenia, ale zastanawiam się, czy nie należy mi się również odprawa, zwłaszcza że pracowałem tu ponad dwa lata – pisze pan Andrzej. – A może nie mam do niej prawa – pyta czytelnik
Dziennik Gazeta Prawna
Kwestię odpraw reguluje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn, które ich nie dotyczą. W tym przypadku przyczyny rozwiązania umowy leżały właśnie po stronie pracodawcy. Odprawa należy się zatrudnionym na podstawie umowy o pracę – również ten warunek spełnia pan Andrzej. Nie ma przy tym znaczenia, czy była zawarta na czas określony, czy nieokreślony. Nasz czytelnik pisze, że firma, w której pracował, jest niewielka. Niestety, nie precyzuje, ilu pracowników zatrudniała, a ma to kluczowe znaczenie. Nawet jeśli przyczyny zwolnienia leżą po stronie pracodawcy, pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ale w firmie pracowało mniej niż 20 osób, nie ma obowiązku wypłaty odprawy. Nie musi to oznaczać, że nie ma szans na takie świadczenie, dużo zależy od regulaminu pracy. Będą wtedy stosowane zawarte w nim ustalenia.
Wysokość odprawy zależy od stażu pracy i wynagrodzenia. Przy zatrudnieniu krótszym niż dwa lata przysługuje miesięczna wypłata. Po przepracowaniu od dwóch do ośmiu lat – będą to dwumiesięczne pobory. Trzymiesięczne dostaną ci, których staż u jednego pracodawcy wynosi powyżej ośmiu lat.
Odprawa powinna zostać wypłacona do dnia, w którym nastąpi rozwiązanie umowy. Jeśli pracodawca nie wypłaci pieniędzy w przewidzianym terminie, będzie to traktowane jako wykroczenie, za które grozi mu kara grzywny. Ponadto pracownik otrzyma w takiej sytuacji odsetki liczone od pierwszego dnia opóźnienia. Jeżeli firma odmawia, należy wystosować pismo z żądaniem jego wypłacenia. Gdy to nie poskutkuje, najlepiej poinformować inspekcję pracy, a jeżeli i to nie pomoże, skuteczne będzie zwrócenie się do sądu pracy. Z roszczeniem o świadczenie można wystąpić, jeżeli od ustania stosunku pracy nie minęły trzy lata.
Na odprawę nie mogą liczyć zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych, pracownicy tymczasowi i ci, którzy sami złożyli wypowiedzenie. Jeśli wypowiedzenie złoży wprawdzie pracodawca, ale jego przyczyną była wina pracownika (np. naruszenie obowiązków pracowniczych, zwolnienie dyscyplinarne), odprawa również nie będzie przysługiwać. ©?
Podstawa prawna
Art. 1, art. 10–11 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2015 r. poz. 192).