Osoby sprawujące pieczę będą mogły uzyskać dodatek wychowawczy na każdego podopiecznego. Będzie wypłacany do ukończenia przez niego 18 lat.
Czy rodziców zastępczych obowiązuje kryterium
Czytelniczka i jej mąż są rodziną zastępczą zawodową dla trójki dzieci w wieku 10, 13 i 14 lat. Dowiedzieli się, że podobnie jak rodzice wychowujący swoich własnych potomków będą mogli od kwietnia ubiegać się o 500 zł pomocy finansowej. Czy na pierwszego, najstarszego z podopiecznych, ich również będzie obowiązywać kryterium dochodowe?
NIE
Wprawdzie osoby sprawujące pieczę zastępczą nad małoletnimi nie mogą ubiegać się o wynoszące 500 zł świadczenie wychowawcze, ale mają za to prawo starać się o dodatek wychowawczy, który przysługuje im w tej samej wysokości. Prawo do nowej formy wsparcia będzie miała każda rodzina zastępcza: spokrewniona, niezawodowa lub zawodowa oraz rodzinny dom dziecka. Ponadto 500 zł będą mogły też otrzymywać osoby prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w formie dodatku do ryczałtu, który uzyskują na pokrycie kosztów utrzymania dzieci. W przeciwieństwie do świadczenia wychowawczego przy dodatku w ogóle nie będzie obowiązywać kryterium dochodowe. Pieniądze będą natomiast wypłacane do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat, mimo że może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, jeżeli po osiągnięciu pełnoletniości kontynuuje naukę.
Podstawa prawna
Art. 46 pkt 1 i 5 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195).
Czy wzór wniosku jest ściśle określony
Pani Barbara stanowi rodzinę zastępczą spokrewnioną dla dwóch wnuczek. W związku z tym może się starać o dodatek wychowawczy. Czy wszystkie rodziny zastępcze obowiązuje wprowadzony odgórnie wzór wniosku?
NIE
W przeciwieństwie do świadczenia wychowawczego, dla którego wniosek został ustalony rozporządzeniem, przy ubieganiu się o dodatek wychowawczy nie jest on określony przepisami. Nie zostały też wskazane obowiązkowe elementy, jakie powinien zawierać. Jednak w praktyce wiele powiatowych centrów pomocy rodzinie opracowało swoje druki i będzie je udostępniać rodzinom zastępczym. Niektóre samorządy wymagają złożenia odrębnych wniosków na każde ze znajdujących się pod ich opieką dzieci, inne z kolei dopuszczają jeden formularz na wszystkich małoletnich. Co istotne, rodziny zastępcze nie muszą dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów. Natomiast o ile w przypadku świadczenia wychowawczego wprowadzona została możliwość składania wniosków drogą elektroniczną, np. za pośrednictwem bankowości internetowej lub PUE ZUS, to w odniesieniu do dodatku wychowawczego stosowana jest tradycyjna, czyli papierowa, forma ubiegania się o wsparcie.
Podstawa prawna
Art. 46 pkt 3 lit. a i pkt 5 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195).
Czy działający na starych zasadach otrzymają pomoc
Czytelnicy od 2010 r. pełnią funkcję rodziny zastępczej zawodowej. Na utrzymanie dzieci uzyskują świadczenia z powiatowego centrum pomocy rodzinie. Czy jeśli podstawę do przyznawania im finansowego wsparcia stanowią przepisy ustawy o pomocy społecznej, też będą mogli się starać o dodatek 500 zł na dziecko?
TAK
Wypłacanie świadczeń dla rodzin zastępczych odbywa się co do zasady na podstawie ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jej przepisy obowiązują od 2012 r., ale osoby, które opiekę nad dziećmi rozpoczęły przed tą datą, mogły wtedy wybrać, czy chcą działać na podstawie nowych regulacji, czy na dotychczasowych zasadach, określonych w ustawie o pomocy społecznej. Część rodzin wybrało takie rozwiązanie, jednak nie ma to żadnego znaczenia dla możliwości otrzymywania dodatku wychowawczego. Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, 500 zł przysługuje wszystkim rodzinom zastępczym niezależnie od tego, czy funkcjonują na nowych, czy starych zasadach.
Podstawa prawna
Art. 46 pkt 1 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195).
Czy będą trzy miesiące na złożenie wniosku
Pani Elżbieta prowadzi rodzinny dom dziecka. Obecnie przebywa w nim czworo małoletnich. Opiekunka zamierza składać wniosek o dodatek wychowawczy. Czy w przypadku rodziców zastępczych będzie obowiązywał dłuższy czas na złożenie dokumentów?
TAK
Co do zasady wnioski o przyznanie dodatku wychowawczego (tak jak świadczenia wychowawczego) będzie można składać od 1 kwietnia br., a rodziny zastępcze podobnie jak biologiczne będą miały trzy miesiące na dopełnienie formalności. Jeżeli więc złożą dokumenty do 1 lipca włącznie, to wtedy 500 zł na podopiecznych otrzymają z wyrównaniem od 1 kwietnia. Zgłoszenie się w późniejszym terminie, np. 4 lipca, spowoduje, że dodatek zostanie przyznany od tego właśnie miesiąca. Rozpatrywaniem wniosków i przyznawaniem nowej formy wsparcia dla rodzin zastępczych będą zajmować się nie gminy, ale powiaty, a dokładnie powiatowe centra pomocy rodzinie. Jednocześnie tak jak w przypadku świadczenia wychowawczego ośrodki pomocy społecznej będą miały trzy miesiące na wydanie decyzji, tak i powiatowe centra będą obowiązywały te same terminy. To oznacza, że gdy wniosek wpłynie np. 26 maja br., to rozstrzygnięcie w jego sprawie powinno nastąpić nie później niż 26 sierpnia, chociaż oczywiście nie muszą one czekać do ostatniego dnia i mogą wcześniej wydać decyzję w tej sprawie.
Podstawa prawna
Art. 49 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195).
Czy rodzina pomocowa dostanie świadczenie
Pan Sebastian i jego żona są rodziną pomocową. Czy jeśli na pewien czas trafią do nich dzieci z innej rodziny zastępczej, to za ten okres będzie im przysługiwać dodatek wychowawczy?
TAK
Jeśli osoby tworzące rodzinę zastępczą zawodową albo rodzinny dom dziecka nie mogą czasowo pełnić swojej funkcji, np. na skutek zdarzenia losowego lub pobytu w szpitalu, opiekę nad powierzonymi im dziećmi może przejąć rodzina pomocowa. Zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej ma ona prawo do wszystkich świadczeń, które zostały przyznane na tych małoletnich, przy czym są one wypłacane w proporcjonalnej wysokości do dni w miesiącu, w których u niej przebywali. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie również w odniesieniu do dodatku wychowawczego. Jeżeli więc rodzina pomocowa będzie zajmowała się dziećmi, na które jest wypłacane 500 zł, otrzyma również część tego świadczenia. Nie jest konieczne składanie wniosku o przyznanie dodatku, bo wcześniej zrobiła to rodzina zastępcza (chyba że ta w ogóle nie wystąpiła o nową formę wsparcia, wtedy musi to zrobić rodzina pomocowa).
Podstawa prawna
Art. 46 pkt 2 lit. c ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195).
Czy decyzja będzie na czas określony
Pani Aleksandra jest od dwóch lat rodziną zastępczą dla rodzeństwa. Po 1 kwietnia będzie chciała składać wniosek o dodatek wychowawczy. Czy świadczenie zostanie jej przyznane do upływu konkretnego terminu?
TAK
Przepisy wskazują, że prawo do dodatku wychowawczego ustala się na 12 miesięcy. Jeśli więc wniosek o 500 zł zostanie złożony w trzymiesięcznym terminie, czyli od 1 kwietnia do 1 lipca włącznie, wsparcie będzie wypłacane do końca marca 2017 r. Potem, o ile sytuacja dzieci przebywających w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce rodzinnej nie będzie się zmieniać, powiatowe centrum pomocy rodzinie wyda rozstrzygnięcie na okres kolejnych 12 miesięcy (nie tylko w przyszłym roku, ale i następnych latach). Co istotne, w takich przypadkach nie będzie konieczne składanie wniosku, bo decyzja ma być wydawana z urzędu. Gdyby natomiast dziecko skończyło 18 lat np. 13 czerwca 2017 r., to dodatek wychowawczy zostanie przyznany do tego właśnie dnia.
Podstawa prawna
Art. 46 pkt 2 lit. b ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195).
Czy można otrzymać 500 zł na własne dzieci
Czytelnicy mają dwoje dzieci w wieku 12 i 10 lat. Jako rodzina zastępcza niezawodowa mają też pod opieką dwoje podopiecznych. Czy mogą składać wniosek o świadczenie wychowawcze na własne dzieci?
TAK
Jeśli osoby, które pełnią funkcję rodziny zastępczej, mają też biologiczne dzieci, to nie ma przeszkód, aby mogły otrzymywać na nie świadczenie wychowawcze, a na podopiecznych dodatek. Muszą tylko pamiętać, że przy ubieganiu się o 500 zł na pierwszego potomka będzie ich obowiązywać kryterium dochodowe, wynoszące 800 zł lub 1200 zł. Do tego progu nie są wliczane świadczenia, jakie otrzymują na dzieci powierzone im w ramach pieczy zastępczej. Inaczej wygląda natomiast sytuacja, gdy opiekunowi wypłacane jest wynagrodzenie (przysługuje rodzicowi zastępczemu zawodowemu i prowadzącemu rodzinny dom dziecka). Taka pensja jest bowiem wypłacana na podstawie umowy-zlecenia i jest opodatkowana. Stanowi więc dochód rodzica i będzie się liczyć do kryterium dochodowego. Jeżeli okaże się, że zostało ono przekroczone, 500 zł zostanie przyznane tylko na drugie z biologicznych dzieci.
Podstawa prawna
Art. 5 ust. 1, 3–4 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195).