Na ćwiczenia rezerwy może zostać powołanych do 200 tys. osób rocznie. Jednak tylko nieliczni spośród nich będą nuworyszami w wojsku. Większość stanowić mają rezerwiści ze złożoną przysięgą.

Według obowiązującego od 1 stycznia 2023 roku rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2023 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych założono, że na ćwiczenia wojskowe rezerwy może być powołanych do 200 tys. osób.

Powołanie na ćwiczenia głównie dla osób z przydziałami mobilizacyjnymi

Ćwiczenia dotyczą jednak głównie osób ze złożoną przysięgą wojskową. „Powołania na ćwiczenia wojskowe w 2023 r. będą dotyczyły głównie osób, którym zostały nadane przydziały mobilizacyjne – miały już wcześniejsze przeszkolenie wojskowe i złożyły przysięgę wojskową (…)Na ćwiczenia wojskowe są powoływane osoby z pasywnej rezerwy, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej, nie podlegają militaryzacji oraz nie ukończyły 55 roku życia, a w przypadku osób posiadających stopień oficerski i podoficerski – 63 roku życia." – wyjaśniał w odpowiedzi na interpelacje poselskie wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

Dotyczy to zarówno dawnych rezerwistów zasadniczej służby wojskowej, jak i osoby po szkoleniu podstawowym Dobrowolnej Zasadniczej Służby Zawodowej, Legii Akademickiej (zapisano w rozporządzeniu powołanie 800 osób wyszkolonych w ramach programu LA) oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. W ostatnim wypadku chodzi o osoby, które złożyły przysięgę wojskową, ale odeszły z formacji.

Rozporządzenie mówi, że powołania na krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe można planować w wymiarze: 2 dni – dla żołnierzy pasywnej rezerwy bez przeszkolenia wojskowego i złożonej przysięgi wojskowej posiadających wykształcenie i uprawnienia przydatne dla sił zbrojnych; oraz do 16 dni – dla żołnierzy pasywnej rezerwy, którzy odbyli przeszkolenie wojskowe i złożyli przysięgę wojskową. Istnieje także możliwość odbycia jednodniowych szkoleń.

Jak się odwołać od powołania do wojska?

Na ćwiczenia wojskowe żołnierza pasywnej rezerwy powołuje się decyzją administracyjną wydaną przez szefa wojskowego centrum rekrutacji. Żołnierz ma prawo do zwrotu kosztów dojazdu oraz rekompensaty za utracone zarobki.

Co jednak w przypadku, gdy powołany nie chce stawić się na ćwiczenia? . Istnieje termin 14 dni na odwołanie składane do szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, który ją wydał. Trzeba wskazać wówczas ważne powody osobiste lub zdrowotne. W przypadku nie uznania odwołania można odwołać się do organu wyższej instancji również w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Co istotne, samo wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o powołaniu rezerwisty. W przypadku nie stawienia się rezerwista może być nawet doprowadzony siłą.

Z cywila w kamasze. Kogo może powołać wojsko?

Istnieją również wyszczególnione grupy zawodowe, która może trafić na ćwiczenia wojskowe pomimo braku przysięgi. Te grupy ma stanowić około 3 tysiące osób z maksymalnych 200 tys. przewidzianych do przeszkolenia i są to przedstawiciele newralgicznych dla armii profesji. Armia będzie powoływać przedstawicieli zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych oraz: psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów i tłumaczy.