Armia to nie tylko możliwość ciekawych szkoleń oraz udziału w misjach wewnętrznych oraz poza granicami państwa. To także możliwość szybszego zdobycia świadczeń emerytalnych. Jak wygląda obecnie sprawa wojskowych emerytur?

Obecne przepisy reguluje między innymi § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości kosztów urządzenia domowego do obranego przez żołnierza miejsca zamieszkania w kraju. Wojskowy system emerytalny działa w oparciu o 15 wojskowych biur emerytalnych, które powołane zostały do życia rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 1990 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia (Dz. U. Nr 31, poz. 186).

Wojskowe Biura Emerytalne podlegają Ministrowi Obrony Narodowej, a zgodnie z decyzją Nr 173/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem (Dz. Urz. MON z 2018 r., poz. 198) są bezpośrednio podporządkowane Sekretarzowi Stanu w MON za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON (DSS MON).

Po ilu latach wojskowa emerytura?

By otrzymać wojskową emeryturę przede wszystkim potrzebny jest odpowiedni staż służby. Będzie ona przysługiwała żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który ma 15-letni staż służby w Wojsku Polskim. Do okresów tych zalicza się czas urlopu wychowawczego w wymiarze łącznym nie większym jednak niż 3 lata. Do czasu służby wlicza się przypadające w czasie od 1 września 1939 roku okresy: działania w ruchu oporu, z wyłączeniem tajnego nauczania, służby w armiach sojuszniczych, pobytu w niewoli lub w obozach dla internowanych żołnierzy.

Z tego zbioru ustawodawca wykreślił służbę w latach 1944-1956 w Informacji Wojskowej, sądownictwie wojskowym oraz w prokuraturze wojskowej, ale tylko w przypadku gdy emerytowi udowodniono, że stosował represje wobec osób podejrzanych lub skazanych za działalność podjętą na rzecz suwerenności i niepodległości Polski. Ustaleniem tym zajmuje się Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej. W razie śmieci prawo do pobierania emerytury wojskowej przysługuje członkom jego rodziny, ale tylko wtedy, gdy był on jej żywicielem rodziny. Dodatkowo prawo do pobierania emerytury wojskowej przysługuje żołnierzom, którzy są całkowicie niezdolni do dalszej służby w wyniku działalności służbowej.

Ile wynosi emerytura wojskowa?

Emerytura w przypadku odejścia ze służby po 15 latach to 40 proc. podstawy wymiaru pensji. Obecnie szeregowy ma tej podstawy 4960 zł brutto. Kwota ta zwiększa o 2,6 proc. podstawy wymiaru, za każdy kolejny rok przepracowany w strukturach wojskowych. Z kolei żołnierze, którzy wysłużyli 25 lat, mają prawo do emerytury wojskowej w wysokości 60 proc. podstawy jej wymiaru. Za każdy kolejny rok otrzymają dodatkowe 3 procent stawki. Dodatkowo są też utworzone zasady podwyższenia emerytury za służbę w niektórych jednostkach i pełnienie misji. Jej wysokość nie może jednak przekroczyć 75 % podstawy wymiaru pensji. Emeryturami żołnierzy zajmują się podległe MON Wojskowe Biura Emerytalne.