Niektóre gminy nie chcą przyznawać 1 tys. zł miesięcznego wsparcia rodzicowi, jeżeli drugi z nich w związku z zatrudnieniem nie może sprawować opieki nad dzieckiem. Resort pracy wskazuje, że nie mają racji, ale aby ostatecznie rozwiać wątpliwości, doprecyzował przepisy.
Budzący kontrowersje zapis jest zawarty w art. 17c ust. 9 pkt 3 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.). Zgodnie z nim świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeśli jeden z rodziców, opiekun faktyczny lub rodzic zastępczy nie sprawuje lub zaprzestał osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem, które to uniemożliwia. Część samorządów interpretowała sformułowanie o „jednym z rodziców” w ten sposób, że dotyczy nie tylko matki, która ubiega się o świadczenie rodzicielskie lub je otrzymuje, lecz także ojca. A ponieważ w wielu przypadkach jest on zatrudniony, to odmawiały przyznawania świadczeń.
W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami resort pracy przygotował swoje stanowisko w tej sprawie. Wynika z niego, że nie istnieje żadne uzasadnienie dla wykładni art. 17c ust. 9 pkt 3, który prowadziłby do sformułowania wniosku, że warunkiem otrzymania świadczenia rodzicielskiego przez jednego z rodziców dziecka jest brak aktywności zawodowej drugiego z nich. Co więcej, samo podjęcie pracy przez osobę starającą się o 1 tys. zł na dziecko nie skutkuje odmową jego uzyskania, o ile nie uniemożliwi to jej zajmowania się potomkiem.
Reklama
– Na początku zastanawialiśmy się nad tym sformułowaniem, ale doszliśmy do wniosku, że taka interpretacja przepisów byłaby absurdalna, a większość matek nie mogłaby otrzymywać świadczeń. Potwierdził to zresztą komunikat ministerstwa – wskazuje Przemysław Andrysiak, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.
Niemniej aby ostatecznie przesądzić kwestię uprawnień do świadczenia, resort pracy postanowił znowelizować brzmienie art. 17c. Zostało ono zmienione przy okazji uchwalania ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195). Przepisy będą jednoznacznie wskazywać, że świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeśli osoba ubiegająca się lub otrzymująca to wsparcie nie sprawuje osobistej opieki nad dzieckiem, w tym z powodu zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej.