Wsparcie jest przyznawane na wniosek. Można go będzie złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej. Jego wzór zostanie opublikowany w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy.
Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta/gminy, ośrodku pomocy społecznej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeśli taka w gminie funkcjonuje. Można to będzie zrobić przez internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie.
E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. Korzystając z portalu empatia.mrpips.gov.pl, należy po wejściu na stronę utworzyć własne konto, a po zalogowaniu wybrać wniosek i go wypełnić, a następnie wysłać drogą elektroniczną. W tym przypadku konieczne będzie posiadanie tzw. profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.
Dokładne informacje, jaka instytucja w danej gminie będzie przyjmowała wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego, można uzyskać w urzędzie miasta/gminy miejsca zamieszkania. Pierwsze świadczenia zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do 30 września 2017 r.
UWAGA! Jeśli osoba składająca wniosek lub członek wskazanej we wniosku rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd lub pobyt nie ma charakteru turystycznego, leczniczego albo nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa w celu jego rozpatrzenia i ustalenia, czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacji systemu zabezpieczeń społecznych. Ma to na celu uniknięcie niedopuszczalnej w przepisach unijnych sytuacji pobierania przez tę samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.
Co dołączyć do wniosku