Przy obliczaniu dochodu brane pod uwagę będą również dzieci, które nie ukończyły 25 lat i są na utrzymaniu rodziców.
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny mniej zamożne otrzymają pomoc także na pierwsze lub jedyne dziecko.
Na drugie i kolejne dziecko wsparcie zostanie przyznane niezależnie od dochodu. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego. Wynosi ono 800 zł neto na osobę w rodzinie, a jeśli jest w niej niepełnosprawne dziecko – 1200 zł netto na osobę.
Pomoc przewidziana jest zarówno dla rodziców, którzy są małżeństwem, dla rodzin niepełnych oraz dla rodziców pozostających w nieformalnych związkach. Świadczenie nie podlega egzekucji, nie będzie też liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin, np. z:
pomocy społecznej,
● funduszu alimentacyjnego,
świadczeń rodzinnych,
● dodatków mieszkaniowych,
● dodatków energetycznych,
● stypendiów dla uczniów i studentów.
Wnioski będą przyjmować urzędy gmin i miast lub ośrodki pomocy społecznej. Będzie można je złożyć w gminie, za pośrednictwem poczty oraz online.
Prawdziwą zmianą jakościową jest to, że będzie można to zrobić nie tylko za pośrednictwem portalu Empatia i uwierzytelnieniu wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie ePUAP, ale także banku, w którym mamy internetową możliwość obsługi konta. Klient banku będzie logował się do swojego serwisu bankowego i tam złoży wniosek o 500+, który albo zostanie przekazany bezpośrednio gminie, albo przekierowany do ZUS, skąd wypełniony trafi do gminy. To bardzo ułatwi składanie wniosków – z bankowości elektronicznej korzysta ponad 20 mln klientów. Wnioski będzie można składać też przez PUE ZUS. To rozwiązanie jest kierowane do tych osób, które mają już tam konto lub je założą.
Kto będzie wypłacał pieniądze
Przede wszystkim gminy, a w sprawach, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji – marszałkowie województw. Za sprawy wypłaty będą odpowiadać wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Świadczenie wychowawcze będzie mogło być realizowane w danej gminie, zarówno w urzędzie gminy/miasta lub w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej w danej gminie, np. w specjalnych centrach utworzonych do realizacji świadczeń socjalnych. Podstawowe dane o dochodach ubiegających się o wsparcie gmina będzie pozyskiwać sama.
Kiedy załatwiać formalności
● pierwszy wniosek składamy od 1 kwietnia 2016 r.
● kto złoży wniosek później (czyli do 30 czerwca, 2016 r.), dostanie wyrównanie wstecz od 1 kwietnia,
● jeśli wniosek zostanie złożony po 30 czerwca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie – np. wniosek złożony w lipcu – świadczenie od lipca.