Przy obliczaniu dochodu brane pod uwagę będą również dzieci, które nie ukończyły 25 lat i są na utrzymaniu rodziców.
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny mniej zamożne otrzymają pomoc także na pierwsze lub jedyne dziecko.
Na drugie i kolejne dziecko wsparcie zostanie przyznane niezależnie od dochodu. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego. Wynosi ono 800 zł neto na osobę w rodzinie, a jeśli jest w niej niepełnosprawne dziecko – 1200 zł netto na osobę.
Pomoc przewidziana jest zarówno dla rodziców, którzy są małżeństwem, dla rodzin niepełnych oraz dla rodziców pozostających w nieformalnych związkach. Świadczenie nie podlega egzekucji, nie będzie też liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin, np. z:
pomocy społecznej,