Częściowa niezdolność do pracy polega na niezdolności do pracy w swoim zawodzie, a całkowita jest niezdolnością do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Jak i gdzie starać się o zaświadczenie o stopniu niezdolności do pracy? Do czego takie zaświadczenie uprawnia?

Orzeczenie o niezdolności do pracy jest niezbędnym warunkiem uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy zainteresowany występuje bezpośrednio do ZUS. Następnie jest wzywany do lekarza orzecznika ZUS na badanie, na podstawie którego lekarz stwierdza m.in. czy niezdolność do pracy ma charakter trwały czy czasowy, czy jest to niezdolność całkowita czy też częściowa.