Częściowa niezdolność do pracy polega na niezdolności do pracy w swoim zawodzie, a całkowita jest niezdolnością do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Jak i gdzie starać się o zaświadczenie o stopniu niezdolności do pracy? Do czego takie zaświadczenie uprawnia?

Orzeczenie o niezdolności do pracy jest niezbędnym warunkiem uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy zainteresowany występuje bezpośrednio do ZUS. Następnie jest wzywany do lekarza orzecznika ZUS na badanie, na podstawie którego lekarz stwierdza m.in. czy niezdolność do pracy ma charakter trwały czy czasowy, czy jest to niezdolność całkowita czy też częściowa.

Orzeczenie lekarza orzecznika stanowi dla ZUS podstawę do wydania decyzji o uprawnieniach do renty, której wysokość zależy także m.in. od okresów składkowych osoby zainteresowanej.

Jeśli ubezpieczony spełni warunki wymagane do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy i uzyska orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, może otrzymać rentę szkoleniową, która jest przyznawana na okres 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia do maksymalnie 36 miesięcy).

Osoba posiadająca orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez ZUS, ma możliwość wystąpienia z wnioskiem do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Na tej podstawie może korzystać z dodatkowych świadczeń i przywilejów takich jak ulgi w przejazdach PKP, PKS, komunikacją miejską, karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych, ulgowych biletów do muzeów państwowych, rabatów na usługi telekomunikacyjne.

Jak i gdzie starać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Do czego takie zaświadczenie uprawnia?

O stopniu niepełnosprawności (znacznym, umiarkowanym, lekkim) orzeka się w stosunku do osób, które nie spełniają warunków do uzyskania świadczeń rentowych, tj. nie posiadają wymaganego okresu zatrudnienia lub okresu co do powstania niepełnosprawności, a chcą uzyskać prawne potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej, umożliwiające korzystanie z przewidzianych dla nich świadczeń i przywilejów.

Aby uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy udać się z wnioskiem do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej (formularz do wniosku jest dostępny w siedzibie Zespołu i w Internecie). Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną oraz zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana. Po złożeniu kompletnej dokumentacji zainteresowany zostaje zawiadomiony o terminie posiedzenia, na którym zostanie dodatkowo przebadany przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego. Na tej podstawie wydawane jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Od decyzji negatywnej można się odwołać w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania w życiu codziennym z pewnych ulg i uprawnień. Są one uzależnione od schorzenia i stopnia niepełnosprawności. Generalnie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może uprawniać m.in. do ulg w przejazdach PKP, PKS, komunikacją miejską, posiadania karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych, ulgowych biletów do muzeów państwowych, rabatów na usługi telekomunikacyjne, odliczeń podatkowych, zwolnień z opłaty abonamentowej za radio i telewizję, przywilejów odnośnie czasu pracy i dodatkowych przerw.

Kancelaria Radców Prawnych Mamczarek i Migdalska