Pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia takiej osoby, jeżeli zajmie ona to samo stanowisko, co jej poprzednik. Nie ma przy tym znaczenia wymiar etatu nowo zatrudnionego.
Tak wynika z wyjaśnień przedstawionych przez biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) udzielonych w związku z wątpliwościami związanymi z ustalaniem efektu zachęty metodą jakościową (BON-1 52312.87.2015.LK).
Uzyskanie efektu zachęty jest jednym z warunków uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Co do zasady może być osiągnięty na dwa sposoby: ilościowy i jakościowy. W tym pierwszym dopłata do pensji nowo zatrudnionej osoby niepełnosprawnej przysługuje, o ile w miesiącu jej angażu nastąpił wzrost zatrudnienia ogółem (w stosunku do przeciętnego zatrudnienia w poprzednich 12 miesiącach). Z kolei efekt zachęty metodą jakościową polega na wykazaniu, że niepełnosprawny podjął pracę na wakacie zwolnionym w warunkach określonych w art. 26b ust. 4 pkt 1–6 i ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.; dalej: ustawa rehabilitacyjna). Dotyczy to sytuacji, gdy umowa o pracę z innym podwładnym została rozwiązana w związku ze złożonym przez niego wypowiedzeniem, na mocy porozumienia stron, na skutek przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy, z upływem okresu, na który została zawarta, albo z dniem ukończenia zadania, na czas realizacji którego została podpisana, bądź też gdy pracownik ciężko naruszył swoje podstawowe obowiązki. Ponadto do uzyskania dopłaty do pensji uprawnia sytuacja, gdy nowe miejsce pracy powstało na skutek wygaśnięcia umowy lub zmniejszenia na wniosek pracownika wymiaru jego etatu.