Zdaniem Rządowego Centrum Legislacji (RCL) przepisy wykonawcze powinny zawierać wzory druków każdego z zaświadczeń lub oświadczeń, które są wymagane w trakcie ubiegania się o zasiłki na dzieci.

Taki zarzut został przedstawiony w uwagach do projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Stanowi ono wypełnienie upoważnienia wynikającego z art. 23 ust. 5 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.).
Zgodnie z nim rozporządzenie ma określać wzór wniosku o zasiłek i inne formy pomocy finansowej na dzieci oraz wzory zaświadczeń i oświadczeń, które są wymienione w art. 23 ust. 4 pkt 3 ustawy. Natomiast jak zauważa RCL, jego projekt nie wypełnia ustawowej delegacji w tym zakresie. Dodatkowo pozostawia organom prowadzącym postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń swobodę dotyczącą tego, jakie załączniki powinny być dołączone do wniosku. Dlatego zdaniem RCL projekt powinien być uzupełniony i w sposób zamknięty określać, jakie zaświadczenia i oświadczenia są wymagane przy składaniu wniosków, a następnie określić ich wzory.
Z zastrzeżeniami nie zgadza się jednak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wskazuje, że ustawodawca przewidział ewentualność zaistnienia sytuacji, w której ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych lub ich wysokości będą możliwe dopiero po tym, gdy wnioskodawca przedstawi inny dokument niż ten, który jest wymieniony w przepisach. Takie rozwiązanie jest też spójne z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.
– Zamknięcie katalogu dokumentów mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której organ nie miałby możliwości ustalenia wszelkich okoliczności mających wpływ na przyznanie świadczeń rodzinnych i w związku z tym musiałby zakończyć postępowanie – wyjaśnia w odpowiedzi na uwagi RCL Elżbieta Seredyn, wiceminister pracy i polityki społecznej.
Analogiczne uwagi zostały przedstawione również do projektu rozporządzenia w sprawie przyznawania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, ale w opinii resortu pracy z tych samych powodów nie mogą zostać uwzględnione.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektów rozporządzeń