Od 1 listopada próg dochodowy uprawniający do pobierania zasiłków i dodatków wzrósł o 100 zł. Zmienia się także wysokość tych świadczeń. W efekcie rodziny otrzymają więcej pieniędzy.

O tym, czy zasiłek przysługuje, decyduje m.in. kryterium dochodowe. Chodzi o dochód rodziny w przeliczeniu na osobę: dochody każdego członka rodziny należy dodać, ich sumę podzielić przez liczbę miesięcy, w których zostały one osiągnięte a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie.

Podwyższenie kryterium dochodowego rozłożone będzie na dwa etapy.

I etap - od 1 listopada 2015 r.:
• kryterium ogólne – 674 zł (wzrost o 100 zł),
• kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł (wzrost o 100 zł).
II etap - od 1 listopada 2017 r.:
• kryterium ogólne – 754 zł (wzrost o 80 zł),
• kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 844 zł (wzrost o 80 zł).
Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszącego 1 922 zł na osobę, pozostanie bez zmian.

Kwota zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny jest podstawowym świadczeniem rodzinnym, z którego w całym kraju korzysta obecnie 934,1 tys. rodzin. Propozycja zmian zakłada, aby kwoty zasiłku rodzinnego wzrastały w 3 etapach począwszy od 1 listopada 2015 r. i wynosiły:
• 89 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 12 zł),
• 118 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 12 zł),
• 129 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 14 zł).
Podwyższenie od 1 listopada 2015 r.:
• dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
- do 5. roku życia – do kwoty 80 zł, (wzrost o 20 zł),
- powyżej 5. roku życia – 100 zł; (wzrost o 20 zł),
• dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 105 zł (wzrost o 15 zł),
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 63 zł (wzrost o 13 zł);
• dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 90 zł (wzrost o 10 zł);
• dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 185 zł nie więcej niż 370 zł/265 zł nie więcej niż 530 zł (wzrost o 15 zł) (265 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).
• 129 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 14 zł).

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych pozostanie bez zmiany:
1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł;
2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł;
3. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł;
4. zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł;
5. specjalny zasiłek opiekuńczy – 520 zł;
6. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000 zł
Nie zmieni się także wysokości zasiłku dla opiekuna (520 zł).

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega weryfikacji według odrębnych zasad ustalonych w ustawie.