Marszałek województwa będzie musiał dołączać więcej dokumentów do wniosku o umorzenie należności pracodawcy wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).
Tak wynika z projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności FGŚP.
Zmiana przepisów wynika z konieczności ich dostosowania do ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978), która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z nią dysponent funduszu (minister pracy) będzie mógł zawrzeć porozumienie z dłużnikiem (pracodawcą), który zawarł układ z wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Ma ono określać warunki zwrotu należności FGŚP, w tym możliwość ich rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu spłaty długu, jeżeli będzie to prowadziło do zwrotu kwoty w całości.
W takiej sytuacji marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę firmy będzie wnioskował do dysponenta FGŚP o ustalenie warunków oddania pieniędzy. Katalog dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku, zostanie rozszerzony o układ zawarty w ramach prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika funduszu, plan restrukturyzacyjny oraz inne dokumenty dotyczące układu. W razie braku zgody marszałka województwa na objęcie układem wierzytelności FGŚP konieczne będzie załączenie uzasadnienia przyczyn takiej odmowy.
Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji