Grupowe ubezpieczenia zdrowotne podnoszą konkurencyjność firmy na rynku pracy, przynoszą korzyści podatkowe i ograniczają absencję chorobową. Mogą z nich korzystać nawet bardzo małe przedsiębiorstwa.
Ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników budzą ostatnio sporo emocji. Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy pojawiły się postulaty, by były obowiązkowe i miały formułę polis grupowych obejmujących medycynę pracy, profilaktykę zdrowotną, planowe hospitalizacje, a w dalszym etapie nawet świadczenia rehabilitacyjne. Finansowali, by je przede wszystkim pracodawcy. Od planów do realizacji droga jest jednak daleka – dziś pracownicy docenią te firmy, które już oferują ubezpieczenia zdrowotne nie tylko dla nich samych, ale również dla innych członków rodziny.
Przekonują się do nich także pracodawcy, zwłaszcza że polisy nie tylko motywują pracowników i wiążą z firmą. Podnoszą konkurencyjność na rynku pracy i budują wizerunek pracodawcy dbającego o swoich pracowników. Przynoszą też inne wymierne korzyści – wydatki na składki ubezpieczeń grupowych dla pracowników zalicza się do kosztów uzyskania przychodu, a więc obniżają wysokość podatku dochodowego. Wydatki na inne rodzaje ubezpieczeń kosztem podatkowym już nie są.
Nie taki koszt straszny
Podstawowy pakiet ubezpieczenia zdrowotnego, który obejmuje konsultacje lekarskie, badania laboratoryjne i diagnostyczne oraz usługi medycyny pracy, można wykupić już za 20–40 zł za pracownika. Niedrogi, a szybki dostęp do lekarzy wielu specjalności może skrócić czas niezdolności do pracy pracowników z powodu choroby, a w niektórych sektorach gospodarki, dzięki profilaktyce, ograniczyć występowanie chorób zawodowych, których konsekwencją często jest konieczność wypłaty wysokich odszkodowań.
Oferta na rynku jest szeroka. Grupowe ubezpieczenia zdrowotne dla firm oferują niemal wszyscy ubezpieczyciele. Polisy różnią się zakresem ubezpieczenia, sumą i wysokością składki. Są pakiety standardowe i rozszerzone aż po oferujące pełny pakiet ochrony zdrowia, włącznie z hospitalizacją. Najtańsze są polisy, które obejmują ambulatoryjne konsultacje specjalistów i podstawowe badania. Rozbudowane mogą obejmować nawet wizyty domowe, dzienną opiekę pielęgniarską, dentystyczną, świadczenia szpitalne i operacyjne. Dobór zakresu świadczeń zależy od pracodawcy. Pracodawca może czasem sam pakiety takie stworzyć, dopasowując je do potrzeb poszczególnych stanowisk pracy. Potem musi tylko aktualizować listę osób uprawnionych do świadczeń.
Ubezpieczenie zawiera się na rok z możliwością jego przedłużenia.
Składki, które mogą być płatne miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie, najczęściej opłaca je sam pracodawca. Przy dobrowolnych ubezpieczeniach może jednak obciążyć nimi pracownika i potrącać wysokość opłat z jego pensji netto. Zawsze potrąca się składki na pakiet rodzinny dla współmałżonka i dzieci, jeżeli pracownik chciał o taki rozszerzyć swoje ubezpieczenie. A warto, ponieważ i w tym przypadku składka będzie niższa niż przy ubezpieczeniu indywidualnym nawet o 20–40 proc. i nie zależy od stanu zdrowia ani pracownika, ani członków jego rodziny – ubezpieczyciel nie stawia żadnych dodatkowych warunków, które często występują przy ubezpieczeniach indywidualnych.
Nawet dla kilku pracowników
Przedsiębiorca może podpisać umowę ubezpieczenia grupowego nawet jeżeli zatrudnia tylko kilku pracowników, tak jest np. w PZU, który oferuje Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie Opieka Medyczna S firmom, które mają co najmniej trzech pracowników. Podobne warunki oferują AXA i Inter Risk.
Polisa przebija abonament
Pracownicy cenią polisy ubezpieczeniowe znaczniej wyżej od abonamentów medycznych. Przyczyna jest jedna – polisy zapewniają dostęp do znacznie większej liczby przychodni niż abonament, który ogranicza się do jednej sieci placówek.
Dostęp do specjalistów też jest więc mniejszy, a terminy wizyt często wcale nie są krótsze niż w publicznej opiece medycznej. Czasem trzeba czekać nawet kilka miesięcy. Poza tym, podobnie jak przy ubezpieczeniu w NFZ, pierwsze kroki trzeba na ogół skierować do lekarza rodzinnego po skierowanie do specjalisty, a to – zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy – kolejne utrudnienie i strata czasu, bo oznacza kolejną nieobecność w pracy.
Tymczasem niektórzy ubezpieczyciele, tacy jak Signal Iduna, Uniqa czy Inter Polska umożliwiają nawet korzystanie z placówek, których nie mają na swoich listach, a InterRisk dopuszcza taką możliwość w przypadku świadczeń szpitalnych. Wystarczy tylko zabrać wniosek o refundację kosztów, który wypełnieni lekarz i wziąć rachunek, a potem dostarczyć ubezpieczycielowi.
Największą przewagą polis jest jednak zwrot kosztów leczenia po wypadku – również w szpitalu. Niestety zarówno z polis, jak i z abonamentów na ogół korzystają jedynie osoby zatrudnione na umowę o pracę, którym pakiet prywatnego ubezpieczenia wykupił pracodawca.
Wybrane pakiety dla firm
AXA
Ochrona z Plusem
Możliwość wyboru spośród 33 umów dodatkowych, np. na pobyt w szpitalu (wypłata świadczenia do 180 dni w roku) oraz możliwość rozszerzenia zakresu o pobyt na OIOM, w sanatorium, rekonwalescencję, operacje.
AXA MEDI gwarantuje dodatkowo szybki dostęp do świadczeń medycznych i opiekuńczych (jeżeli miał miejsce nieszczęśliwy wypadek).
● PZU
Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie Opieka Medyczna S
Dostęp do lekarzy: rodzinnego, internisty, pediatry w maksymalnie dwa dni robocze oraz lekarzy 16 innych specjalizacji (m.in. ginekologa, chirurga, ortopedy, okulisty, kardiologia, alergologa) w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych. Dostęp do lekarzy specjalistów jest nielimitowany i bez skierowania. W ramach wybranego pakietu możliwość wykonania od kilkudziesięciu do ponad dwustu badań diagnostycznych w krótkim terminie.
● Allianz
Grupowe ubezpieczenia zdrowotne
Dostęp do kilkuset prywatnych placówek medycznych na terenie całego kraju. Pięć wariantów ubezpieczenia z umowami dodatkowymi dotyczącymi chirurgii jednego dnia, rehabilitacji, stomatologii, stomatologii refundacyjnej, zwrotu kosztów zakupu leków po leczeniu w szpitalu, leczenia ubezpieczonego w szpitalu. Pakiet assistance do każdego z pakietów.
● Signal Iduna
Ubezpieczenie zdrowotne
Dostęp do lekarza pierwszego kontaktu w ciągu maksymalnie 24 godzin, a do lekarza specjalisty (bez skierowania) w terminie maksymalnie pięciu dni roboczych w ponad siedmiuset placówkach na terenie całego kraju lub refundacja kosztów poniesionych w placówce spoza sieci. Dostęp do ponad 80 szpitali.
● Inter Risk
Biznes pro Zdrowie
Pokrycie kosztów leczenia w ponad ośmiuset prywatnych placówkach medycznych w całym kraju. Dostęp do lekarzy specjalistów, np. kardiologa, ginekologa, alergologa, chirurga, dermatologa, ortopedy, laryngologa, urologa, neurologa, gastrologa, okulisty.
Badania laboratoryjne i diagnostyczne, np.: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, rehabilitacja, wizyty domowe. Możliwość rozszerzenia pakietu o pobyt w szpitalu (świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu od drugiego dnia do 60 dni).
Źródło: firmy