Mój pracownik poinformował mnie, że chciałby zgłosić żonę do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. 30 września 2015 r. uległa bowiem rozwiązaniu jej umowa o pracę, a jednocześnie nie zarejestrowała się ona jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy. Czy to na mnie ciąży obowiązek zgłoszenia, skoro żona nie jest moim pracownikiem? Jaką datę uzyskania uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego powinienem wpisać w formularzu?
Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają członkowie rodziny ubezpieczonych, którzy nie są objęci obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym oraz nie są uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji. W zakresie ubezpieczenia zdrowotnego za członków rodziny uważa się:
● dziecko własne, dziecko małżonka, oraz dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku;
● małżonka;
● wstępnych (rodziców, dziadków) pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.
Obowiązek zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na osobie podlegającej obowiązkowo lub dobrowolnie temu ubezpieczeniu. Jednak w przypadku ubezpieczonych, którzy nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego sami, zgłoszenie członka rodziny jest dokonywane za pośrednictwem płatnika składek. W związku z tym ubezpieczony ma obowiązek poinformować płatnika składek o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność jego dokonania. Podkreślenia przy tym wymaga, że członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dopiero od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.
Ważne
Płatnik dokonuje zgłoszenia członka rodziny płatnika na formularzu ZUS ZCNA – Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
Zgłoszenia członka rodziny dokonuje się przy wykorzystaniu formularza ZUS ZCNA. W polu Data uzyskania/utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny formularza ZUS ZCNA podaje się datę uzyskania przez daną osobę statusu członka rodziny, która nie może być jednak wcześniejsza niż:
● dzień zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego
oraz
● dzień spełnienia przez członka rodziny warunków do objęcia go ubezpieczeniem zdrowotnym.
Jeżeli umowa o pracę małżonki pracownika uległa rozwiązaniu 30 września 2015 r., a jednocześnie nie posiada ona innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i nie jest uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, w formularzu ZUS ZCNA jako datę uzyskania uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego należy wskazać 1 października 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 5 pkt 3, art. 67 ust. 3 i art. 68 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.).