Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych nie będą musiały już przedstawiać między innymi zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu – wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wiąże się ustawowym obowiązkiem określenia nowego katalogu wymaganych dokumentów, zarówno zaświadczeń jak i oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. Gdy proponowane zapisy wejdą w życie, osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych nie będzie zobowiązana do dołączenia do wniosku następujących dokumentów:

• zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.);

• orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

• zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Wyżej wymienione dane, organy realizujące świadczenia rodzinne będą zobowiązane pozyskać samodzielnie od właściwych organów – w formie papierowej bądź elektronicznej. Pozostałe pozycje wymaganych oświadczeń i zaświadczeń nie ulegają zmianie. Oznacza to, że w dalszym ciągu zainteresowany będzie musiał indywidualnie dołączyć je do wniosku.

Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Zmienione rozporządzenie ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Etap legislacyjny

Opiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.