Mogą być problemy z formą powierzenia zadań własnemu pracownikowi. Nie wolno też przekroczyć limitu godzin na osobę, a ponadto nie wszystkie składniki wynagrodzenia zostaną uwzględnione
Obowiązujące od 10 kwietnia 2015 r. wytyczne dotyczące kwalifikowalności są istotne przy zatrudnianiu osób w ramach projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności (FS). Beneficjenci realizujący projekty ze środków unijnych mogą zatrudniać personel na umowy określone w ustawie z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) bądź ustawie z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). W obecnej perspektywie finansowej są jednak obostrzenia przy zatrudnianiu na podstawie kodeksu cywilnego. Szczególnie w odniesieniu do własnego personelu.
Bez zlecenia