Jako pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej pobieraliśmy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na emeryta z lekkim stopniem niepełnosprawności. Czy oprócz tego, że zmuszeni jesteśmy zwrócić dofinansowanie na tego pracownika, powinniśmy także wpłacić do PFRON tzw. karę 30 proc.?
Ekspert radzi
Tak, pracodawca musi wpłacić karę. W przypadku niezgodnego z art. 33 ust. 4 przeznaczenia środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) pracodawca jest obowiązany do zwrotu 100 proc. kwoty tych środków na fundusz rehabilitacji oraz wpłaty w wysokości 30 proc. tych środków do PFRON w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie niezgodnego z ustawą przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji.
Kara 30 proc. odnosi się do niezgodnego z przepisami wydatkowania środków ZFRON na podstawie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 1300).
Sankcja ta obowiązuje także w przypadku niedotrzymania 7-dniowego terminu przekazania środków ze zwolnień podatkowych i opłat na rachunek bankowy ZFRON, który jest jednym z obowiązków pracodawców mogących wydatkować środki zakładowego funduszu. Jeżeli więc pracodawca wydatkuje środki ZFRON, np. w ramach indywidualnych programów rehabilitacji (IPR) bez spełnienia warunku zmniejszenia ograniczeń zawodowych pracownika niepełnosprawnego, którego wydatek ten dotyczy, istnieje podstawa do obciążenia pracodawcy tzw. karą 30 proc. Zwraca on wtedy całą poniesioną kwotę wydatku na ZFRON oraz dokonuje wpłaty na PFRON w wysokości 30 proc. tych środków, które stanowiły kwotę nieprawidłowo poniesionego wydatku.
Kara ta nie dotyczy jednak sytuacji, kiedy pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej np. pobierał niezgodnie z przepisami dofinansowanie do wynagrodzeń na poszczególnych pracowników niepełnosprawnych z PFRON.
Podstawa prawna
Art. 33 ust. 4a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).