Bezrobotni, studenci, rolnicy czy osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, którym urodzi się dziecko, będą otrzymywać 1 tys. zł miesięcznie.
Świadczenie to będzie przysługiwało przez okres od 52 do 71 tygodni (w zależności od liczby urodzonych maluchów). Tak wynika z nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Sejm przyjął ją w piątek wraz z poprawkami zgłoszonymi podczas prac w Senacie.
Prawo do nowej formy wsparcia – świadczenia rodzicielskiego – uzyskają osoby, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński. Ten ostatni jest bowiem wypłacany jedynie rodzicom, którzy pracują i są ubezpieczeni z tytułu choroby i macierzyństwa. Nie mają takich uprawnień matki bezrobotne, studentki czy osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych nieobjęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Od 1 stycznia 2016 r. będą więc mogły otrzymać pomoc w wysokości tysiąca złotych miesięcznie. Co ważne w wyniku uzyskania nowego świadczenia osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych nie straci go. Podobnie nie wpłynie on na prawo do stypendiów socjalnych na studiach.

6 tys. o tyle więcej dzieci urodziło się w 2014 r. w porównaniu z 2013 r.

Ze świadczenia rodzicielskiego nie będą mogły natomiast skorzystać osoby uprawnione do zasiłku macierzyńskiego. Jednak jeżeli jest on niższy niż 1 tys. zł, zostanie wyrównany do tej kwoty.
Ponadto nowelizacja zakłada zmiany w regulacjach dotyczących prawa do zasiłku macierzyńskiego przyznawanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zasiłek będzie przysługiwał na takich samych zasadach i w takiej samej wysokości, jak nowe świadczenie rodzicielskie. Obecnie rolnik otrzymuje jednorazowy zasiłek macierzyński wypłacany w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej.
Nowe wsparcie dla rolników zostanie sfinansowane z Funduszu Emerytalno-Rentowego, który częściowo będzie zasilany z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
W tracie prac nad nowelizacją parlamentarzyści zwiększyli m.in. o 1,5 proc. odpis od funduszu składkowego rolników na fundusz prewencji i rehabilitacji. Obecnie wynosi 5 proc., po wejściu w życie ustawy wzrośnie do 6,5 proc.
Etap legislacyjny
Nowelizacja skierowana do podpisu prezydenta