Osoba, której powiatowy zespół wydał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do korzystania z ulg i uprawnień na podstawie dokumentu ZUS zaliczającego do jednej z grup inwalidzkich, nie może złożyć od niego odwołania.
Na ten problem zwraca uwagę prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich (RPO), w wystąpieniu skierowanym do Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra pracy i polityki społecznej. Wskazuje, że niemożność wniesienia odwołania budzi obawy, że ustawodawca pozbawił w ten sposób osoby niepełnosprawne konstytucyjnego prawa do zaskarżenia orzeczenia podjętego w pierwszej instancji. Wprawdzie ustawa zasadnicza przewiduje możliwość ustanawiania wyjątków od tej zasady, jednak muszą one być racjonalnie uzasadnione.
Zdaniem RPO brak jest logicznych argumentów, które mogłyby przemawiać za wyłączeniem prawa do złożenia odwołania od orzeczenia wydanego w trybie art. 5a ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). Jest to tym bardziej niezasadne, że takie odwołanie do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności można złożyć w przypadku dokumentu zawierającego wskazanie do korzystania z ulg i uprawnień, które jest wydawane poza trybem wynikającym ze wspomnianego art. 5a ust. 2. W konsekwencji taka osoba nie może też złożyć odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, bo prawo to przysługuje tylko w przypadku orzeczeń wojewódzkiego zespołu.