Pracodawca będzie mógł odjąć 450 zł miesięcznie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydanych - proponuje MRiPS. Chodzi o koszt finansowanych przez pracodawcę posiłków, które są udostępniane pracownikom bez prawa do ekwiwalentu. Dotychczas kwota ta wynosiła 300 zł.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Projekt zakłada podwyższenie kwoty wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwoty wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia - bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu - oraz rozszerzenie przepisu o wartość otrzymanych przez pracowników kuponów, talonów, bonów żywieniowych i kart przedpłaconych.

W projekcie rozporządzenia proponowane jest podniesienie kwoty wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia oraz wartości kuponów, talonów, bonów żywieniowych i kart przedpłaconych do kwoty 450 zł miesięcznie.

W obowiązującym stanie prawnym (od 1 marca 2022 r.) wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu jest wyłączona z podstawy wymiaru składek do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł. Projekt rozporządzenia przewiduje również zmiany w zakresie sposobu przeliczania kwot stanowiących podstawę wymiaru składek z waluty EUR na PLN.

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania.

Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności realizacji informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pn. "Ochrona praw pracowników delegowanych z Polski do państw UE w zakresie transferu składek na ubezpieczenie społeczne naliczanych przez zagraniczne kasy urlopowe m.in. przy wypłatach ekwiwalentów za niewykorzystany urlop".

Według szacunków MRiPS z rozwiązań zawartych w rozporządzeniu korzysta obecnie ok. 387 tys. osób.

W projekcie zaproponowano, by rozwiązanie weszło w życie od 1 września 2023 r.(PAP)

Autorka: Iga Leszczyńska

iga/ ann/