Pracodawcy zatrudniający pracowników z zagranicy muszą do 31 lipca uregulować ich pobyt i pracę w Polsce.

Udogodnienia dla pracodawców zatrudniających pracowników spoza UE wynikają z art. 15z i kolejnych ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), które przestaną obowiązywać już po upływie 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

– Dziesiątki tysięcy cudzoziemców korzystają z legalnego pobytu i pracy w związku z tzw. covidowym przedłużeniem ich ważności – komentuje Przemysław Ciszek, radca prawny, partner w C&C Kancelaria prawna Ciszek. – Do 31 lipca w ich przypadku konieczne będzie przynajmniej wystąpienie o nowy dokument pobytowy lub legalizujący pracę.

– Przedłużeniu do 31 lipca 2023 r. nie będą już podlegać te dokumenty cudzoziemców, których ważność kończy się 1 lipca 2023 r. lub później – tłumaczy Michał Wysłocki, menedżer w Zespole Immigration EY. W praktyce 31 lipca 2023 r. jest ostatnim dniem legalnego pobytu w Polsce dla tych cudzoziemców, których ważność pobytu na podstawie ruchu bezwizowego, wiz, zezwoleń na pobyt czasowy i kart pobytu kończyła się przed 1 lipca 2023 r. To także ostatni możliwy termin, by cudzoziemcy chcący pozostać w Polsce dłużej złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce. – Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy zostanie zachowany i wniosek nie będzie zawierał braków formalnych lub zostaną one terminowo uzupełnione, pobyt cudzoziemca na terytorium RP uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku – podpowiada Michał Wysłocki z EY.

Kluczowe jest, by data złożenia wniosku w urzędzie wypadała najpóźniej 31 lipca 2023 r. Jeśli do tej daty osobiste złożenie wniosku pobytowego nie będzie możliwe, cudzoziemiec powinien najpóźniej 31 lipca 2023 r. wysłać wniosek do urzędu wojewódzkiego pocztą, listem poleconym. Data nadania przesyłki zostanie uznana za datę złożenia tego wniosku. Wysłanie wniosku do urzędu online nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku. Trzeba wysłać do urzędu wydrukowany wniosek – do 31 lipca 2023 r.

Prawo do pobytu cudzoziemca w Polsce nie oznacza jednak, że może on w tym czasie pracować.

– Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego niczego nie zmienia w przypadku pracodawców zatrudniających Ukraińców, którzy wjechali do Polski po 24 lutego i ich pobyt został uregulowany na podstawie specustawy wojennej – zauważa Daniel Sola, dyrektor projektów międzynarodowych w agencji zatrudnienia Trenkwalder Polska. Inaczej jest w przypadku Ukraińców, którzy wjechali do Polski przed 24 lutego 2022 r. i pracowali dotychczas na podstawie oświadczenia czy zezwolenia na pracę wydłużonego przez przepisy antycovidowe. Podobnie jak pozostali cudzoziemcy spoza UE, mają oni teraz 30 dni na ponowne zalegalizowanie swojego pobytu i pracy w Polsce. ©℗