Pracownik ma orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, które na podstawie ustawy o rehabilitacji przekłada się na orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Na orzeczeniu tym nie ma jednak kodu wskazującego schorzenia szczególne. Dlatego też pracownik wystąpił do ZUS o nadanie takiego kodu. ZUS jednak odmówił. Czy postąpił prawidłowo?
Tak. Obowiązek wpisywania symboli przyczyny niepełnosprawności dotyczy tylko powiatowych i wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Symbole te zostały uregulowane przepisami rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Lekarz orzecznik ZUS nie ma uprawnień do wpisywania kodów do orzeczeń o niezdolności do pracy. Aby pracodawca mógł uzyskać na pracownika podwyższoną kwotę dofinansowania do wynagrodzeń, musiałby złożyć wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Orzeczenia wydawane przez zespół zawierają kody przyczyny niepełnosprawności. Natomiast jeżeli pracodawca chce wliczać pracownika do wskaźnika osób niepełnosprawnych na poczet np. udzielania ulg we wpłatach na PFRON, wystarczy, że pracownik wystąpi do lekarza specjalisty, który wyda mu zaświadczenie z informacją o posiadanym przez niego schorzeniu.
Podstawa prawna
Par. 13 pkt 8 rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. nr 139, poz. 1328).