Senatorowie chcą, aby rolnicy, którzy zajmują się niepełnosprawnym członkiem rodziny i otrzymują z tego tytułu pomoc finansową, nie podlegali ubezpieczeniu społecznemu w ZUS.
Taką zmianę przewiduje złożony przez nich projekt nowelizacji ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznemu rolników (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1403 ze zm.). Obecnie rolnicy, ale też ich małżonkowie oraz domownicy, którzy uzyskali prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, są wyłączani przez KRUS z ubezpieczenia na podstawie wspomnianej ustawy. Jednym z warunków ich otrzymania jest bowiem złożenie oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym. KRUS uznaje w takim przypadku, że opiekunowie przestają spełniać przesłanki do podlegania pod ubezpieczenie rolnicze. W konsekwencji wójt, burmistrz lub prezydent miasta odprowadza za rolników należności do ZUS, tak jak za inne osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.
– Taka sytuacja może powodować, że osoby te nie będą miały osiągniętego 25-letniego okresu opłacania składek, która uprawniałaby ich do emerytury w KRUS. Będą otrzymywać to świadczenie z ZUS, ale w minimalnej wysokości – mówi Józef Zając, senator PSL.
Nowelizacja przewiduje więc, że ubezpieczenie rolników i członków ich rodzin na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 r. nie będzie ustawać w sytuacji przyznania im przez gminę jednego z świadczeń opiekuńczych. W dalszym ciągu jednostka samorządu będzie za nich opłacać składki przez czas niezbędny do uzyskania przez te osoby 25-letniego okresu ubezpieczeniowego. KRUS będzie też udzielał gminom informacji o dotychczasowym przebiegu ich ubezpieczenia, w tym liczbie lat, przez które rolnicy opłacali należności.
Dodatkowo projekt przewiduje, że osoby, które przed wejściem w życie nowelizacji nabyły prawo do któregoś ze świadczeń opiekuńczych, będą mogły złożyć wniosek o zaliczenie czasu odprowadzania składek do ZUS do okresu ubezpieczenia społecznego rolników. Ich należności zostaną wtedy przeniesione do KRUS.
Nowelizacja przepisów ma zacząć obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu nowelizacji ustawy