Rolnicy wykonujący niewielkie zlecenia na rzecz gminy powinni mieć możliwość powrotu do KRUS. Miało im to umożliwić ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Niestety nowo uchwalone przepisy, o czym pisaliśmy wczoraj, są niejasne. Co więcej, z wyjaśnień, jakie właśnie otrzymaliśmy z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że resort ten interpretuje je zupełnie inaczej niż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Tysiące rolników ubezpieczonych w KRUS trafiło do ZUS tylko dlatego, że wykonywało niewielkie prace na rzecz lokalnych samorządów. Najczęściej takie osoby pracowały jako kierowcy w ochotniczej straży pożarnej, otrzymując w zamian 200 zł kwartalnie. Podstawą tej wypłaty najczęściej była umowa-zlecenie. Aby takie osoby nie straciły prawa do rolniczej emerytury, konieczne stało się włączenie ich ponownie do KRUS. Rząd przygotował projekt ustawy, która to umożliwia. W uzasadnieniu znalazło się stwierdzenie, że rolnicy i domownicy będą mogli kontynuować dobrowolnie podleganie ubezpieczeniu KRUS, mimo że z tytułu wykonywania zlecenia będą podlegali obowiązkowo ubezpieczeniom w ZUS. I właśnie w taki sposób sprawa była przedstawiana w Sejmie przez rząd reprezentowany przez MPiPS.
Okazuje się jednak, że inaczej te same przepisy interpretuje Ministerstwo Rolnictwa. W jego ocenie rolnik i domownik podlegający ubezpieczeniu w KRUS z mocy ustawy może pozostać nadal w tym ubezpieczeniu, jeżeli podejmie pracę na umowę-zlecenie (lub na podstawie umowy agencyjnej lub innej o świadczenie usług) albo będzie pełnił funkcję w radzie nadzorczej i zostanie objęty obowiązkowym ubezpieczeniem w ZUS. Czyli ministerstwo uznaje, że rolnik pracujący na zlecenie jest obowiązkowo ubezpieczony w KRUS. Musi być jednak spełniony warunek, że jego wynagrodzenie z tytułu wykonywania tej pracy lub funkcji nie przekroczy połowy kwoty najniższego wynagrodzenia. Oznacza to, że w tym czasie rolnik lub domownik będzie ubezpieczony zarówno w KRUS, jak i w ZUS. Osoba ta może w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając w KRUS stosowne oświadczenie o odstąpieniu od tego ubezpieczenia. Wyłączenie z ubezpieczenia społecznego rolników nastąpi nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie w KRUS zostało złożone.
Jednocześnie resort dodaje, że ustawa wprowadza abolicję dla rolników, którzy przed wejściem w życie ustawy podlegali obowiązkowemu ubezpieczeniu w KRUS, a z racji wykonywania pracy na umowę-zlecenie trafili do ZUS. Jeżeli więc do dnia wejścia w życie nowelizacji osoby te nie zostały wykluczone z KRUS, to mogą pozostać w ubezpieczeniu rolniczym do czasu zgłoszenia oświadczenia o odstąpieniu od tego ubezpieczenia. Natomiast ci rolnicy, którzy z racji ubezpieczenia w ZUS zostali wyłączeni z KRUS, mogą złożyć w ciągu 6 miesięcy wniosek do Kasy o przywrócenie do ubezpieczenia społecznego rolników.