Odpowiedzialność za zapewnienie pracownikowi tymczasowemu okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze powinna być ustalona w umowie pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem. W przypadku braku takich ustaleń należy przyjąć, że obowiązek refundowania okularów będzie spoczywał na agencji jako formalnym pracodawcy pracownika tymczasowego.
Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych określa ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (dalej: u.p.t). W myśl jej art. 9 ust. 1 w celu zawarcia umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym pracodawca użytkownik uzgadnia z tą agencją na piśmie: