Jako pracodawca korzystamy z usług pracowników tymczasowych. Jeden z takich pracowników zwrócił się do nas z wnioskiem o refundację kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze. Czy obowiązek zapewnienia takich okularów leży po stronie agencji pracy tymczasowej czy pracodawcy użytkownika?

Odpowiedzialność za zapewnienie pracownikowi tymczasowemu okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze powinna być ustalona w umowie pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem. W przypadku braku takich ustaleń należy przyjąć, że obowiązek refundowania okularów będzie spoczywał na agencji jako formalnym pracodawcy pracownika tymczasowego.
Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych określa ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (dalej: u.p.t). W myśl jej art. 9 ust. 1 w celu zawarcia umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym pracodawca użytkownik uzgadnia z tą agencją na piśmie:
 • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,
 • wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,
 • przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej,
 • wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego,
 • miejsce wykonywania pracy tymczasowej.
Pracodawca użytkownik jest również obowiązany pisemnie poinformować agencję pracy tymczasowej m.in. o:
 • wynagrodzeniu za pracę, której wykonywanie ma być powierzone pracownikowi tymczasowemu, oraz o wewnętrznych regulacjach dotyczących wynagradzania obowiązujących u danego pracodawcy użytkownika, a na wniosek agencji pracy tymczasowej przedstawia do wglądu treść tych regulacji,
 • warunkach wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Zobacz również:

  Wyższa stawka dla nowego pracownika. Firma naraża się na zarzut nierównego traktowania

Zgodnie z przepisami u.p.t. pracodawca użytkownik powinien również dostarczyć pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zapewnić napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadzić szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (na zasadach ogólnych), ustalić okoliczności i przyczyny ewentualnego wypadku przy pracy, przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego oraz poinformować o tym ryzyku.
Przed zawarciem umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik uzgadniają na piśmie:
 • zakres informacji dotyczących przebiegu pracy tymczasowej, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia za pracę pracownika tymczasowego, oraz sposób i termin przekazywania tych informacji agencji pracy tymczasowej w celu prawidłowego obliczania wynagrodzenia za pracę tego pracownika,
 • zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy innych niż określone powyżej,
 • zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązku pracodawcy dotyczącego wypłacania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.
Ponadto, zgodnie z art. 5 u.p.t. w zakresie nieuregulowanym odmiennie przepisami ustawy i przepisami odrębnymi do agencji pracy tymczasowej, pracownika tymczasowego i pracodawcy użytkownika stosuje się przepisy prawa pracy dotyczące odpowiednio pracodawcy i pracownika, z wyjątkiem przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Przepisy u.p.t. nie wprowadzają szczególnych regulacji dotyczących obowiązku zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom tymczasowym zatrudnionym przy komputerze. Obowiązują tu zatem ogólne zasady wynikające z przepisów rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Jeżeli jednak agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik nie ustalili odpowiedzialności oraz zasad realizacji powyższego obowiązku, to w takim przypadku należy przyjąć, że na agencji pracy jako formalnym pracodawcy pracownika tymczasowego będzie spoczywał obowiązek refundowania kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze.
WAŻNE: Do agencji pracy tymczasowej, pracownika tymczasowego i pracodawcy użytkownika stosuje się przepisy prawa pracy dotyczące odpowiednio pracodawcy i pracownika.
Podstawa prawna
• art. 5 i 9 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1563)
• ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1969)
• rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973)