Nauczycielka zatrudniona w szkole na pełen etat złożyła wniosek o udzielenie jej urlopu wychowawczego od 1 września 2022 r. Od tego samego dnia zamierza rozpocząć pracę w szkole niepublicznej w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy trzeba jej udzielić urlopu wychowawczego?
Nauczycielce trzeba udzielić urlopu, nie ma podstaw do jego odmówienia. Konieczne jednak będzie odwołanie jej z tego urlopu. Zgodnie bowiem z art. 67a ust. 1 i 2 Karty nauczyciela (dalej: KN) z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego nauczyciel występuje do organu, który nawiązał z nim stosunek pracy. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powinien być zgłoszony co najmniej na jeden miesiąc przed wskazanym terminem rozpoczęcia tego urlopu. Przepisy KN nie regulują jednak innych zagadnień związanych z udzielaniem urlopu wychowawczego. W tym zakresie należy więc stosować przepisy kodeksu pracy (dalej: k.p.). I tak w myśl art. 186 par. 7 k.p. urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a k.p. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Wynika z tego, że prawidłowe złożenie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego nakłada na dyrektora obowiązek jego udzielenia. Z kolei zgodnie z art. 1862 par. 1 i 2 k.p. w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie trzech dni od dnia wezwania. Oznacza to, że jeżeli od 1 września 2022 r. nauczycielka zaprzestanie sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu podjęcia zatrudnienia u innego pracodawcy na pełen etat, to wówczas dyrektor powinien odwołać ją z urlopu. Sam zamiar podjęcia pracy w czasie planowanego urlopu nie jest natomiast wymieniony w obowiązujących przepisach jako przesłanka odmówienia udzielenia urlopu.