Podstawy do rozwiązania umowy o pracy bez wypowiedzenia, potocznie zwanego dyscyplinarką, zostały wskazane w art. 52 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Wynika z niego, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

Zła wola lub rażące niedbalstwo