Związkowcy wnieśli o zbadanie zgodności art. 67 ust. 6 ustawy o Policji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1882 ze zm.) z przepisami konstytucji oraz aktami prawa międzynarodowego (w tym: Europejską konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Konwencją nr 151 i nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Międzynarodowym paktem praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych).
Zgodnie z tym przepisem (który w wersji po nowelizacji obowiązuje od 27 października 2019 r.) policjant pełniący służbę na stanowisku, dla którego ustawa przewiduje powołanie, a także funkcjonariusz mianowany na stanowisko dyrektora komórki organizacyjnej, zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej albo naczelnika nie może pełnić funkcji w związkach zawodowych oraz nie podlega ochronie związkowej, o której mowa w art. 32 ustawy o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 854).