Rekrutacja w policji prowadzona jest przynajmniej raz w roku. Jak zostać policjantem? Jakie są wady i zalety pracy w policji?

Policja to uzbrojona i umundurowana formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia. Najważniejsze zadania policjantów to egzekwowanie prawa, przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom, ujawnianie ich sprawców oraz dbanie o porządek publiczny.

Policja została podzielona na jednostki: Komendę Główną Policji, szesnaście komend wojewódzkich oraz niezależne jednostki specjalne takie jak Biuro Spraw Wewnętrznych, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie czy Centralne Biuro Śledcze Policji. Każda jednostka ma własną strukturę. Komenda Główna oraz komendy wojewódzkie są podzielone na biura, do których przydzielani się konkretni policjanci. Dokładny zakres obowiązków Policjanta zależy od wydziału, w którym pracuje.

Praca w policji to służba, która może wiązać się z różnymi niebezpieczeństwami oraz koniecznością podjęcia pewnych wyrzeczeń.

Nabór do policji. Jak zostać policjantem

Rekrutacja w policji prowadzona jest przynajmniej raz w roku. Nadzór nad naborem sprawuje Komendant Główny. To szef policji odpowiada za wyznaczenie daty i informowanie o liczbie dostępnych wakatów. Przed osobami ubiegającymi się o pracę w Policji stawiane są wysokie wymagania.

Służba w policji. Wymagania

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Podczas naboru sprawdzona zostaje wiedza z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej, a także uregulowanie stosunku do służby wojskowej.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego w policji

1. Test wiedzy

Test ten składa się z 40 pytań. Przy każdym pytaniu są do wyboru 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź można otrzymać 1 punkt. Pytania obejmują zakres funkcjonowania Policji.

Test z wiedzy nie jest testem selekcyjnym. Oznacza to, że każdy kandydat przechodzi do kolejnego etapu - z mniejszą lub większą ilością punktów. Należy przyłożyć się do tego etapu, bo liczba punktów uzyskanych z testu wiedzy będzie miała wpływ na miejsce kandydata w ostatecznym rankingu.

W przypadku, gdy kandydat w trakcie przeprowadzania testu wiedzy:

 • korzysta z pomocy innych osób,
 • posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu, odbioru lub zapisu informacji lub korzysta z niedopuszczalnych do wykorzystania materiałów pomocniczych, lub
 • zakłóca w inny sposób przebieg,
 • otrzymuje negatywny wynik z tego etapu.

Ważne. Zgodnie z § 15 rozporządzenia MSWiA z 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 109) pytania do testu wiedzy opracowuje Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, z wykorzystaniem zgłoszonych przez inne jednostki szkoleniowe propozycji pytań do tego testu.

Przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

2. Test sprawności fizycznej

Przystępując do tego testu kandydat musi mieć dodatkowo przy sobie:

 • zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nie przekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego,
 • strój i obuwie sportowe.

Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1 minuty 41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Wyniki zostają przeliczone na punkty.

3. Badania psychologiczne

Badania psychologiczne w tym test psychologiczny przeprowadzane są przez psychologów w komendach wojewódzkich Policji. Badania te określą predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby w policji. Badanie psychologiczne przeprowadza się, stosując następujące metody badawcze:

 • test,
 • kwestionariusz,
 • wywiad,
 • obserwację.

W trakcie testu sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność i postawa w pracy.

Ważne. Gdyby okazało się, że kandydat uzyskał negatywny wynik z badania – to do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego może przystąpić nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia, z tym że badanie psychologiczne przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do tego testu.

4. Rozmowa kwalifikacyjna

Ten etap ma formę rozmowy, ocenianej przez zespół składający się z dwóch do czterech osób. Na ogół w skład komisji wchodzą:

 • przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby
 • oraz policjant służby prewencyjnej.

Jej celem jest bliższe poznanie kandydata i jego motywacji do podjęcia służby. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.

Jeśli rozmowa wypadnie pomyślnie i etap zostanie zaliczony, kandydat zostanie skierowany na kolejny etap.

5. Komisja lekarska

W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni psychiczną i fizyczną zdolność do służby w policji.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia do pracy w policji

Złożenie ich jest możliwe we wszystkich komendach wojewódzkich policji, w tym stołecznej oraz niektórych komendach miejskich i powiatowych. Decyzję o tym podejmuje komendant wojewódzki policji.

Dokumenty należy złożyć w następującej kolejności:

 • podanie o przyjęcie do służby w policji skierowane do komendanta wojewódzkiego (stołecznego) policji. W podaniu wymień konkretną jednostkę, w której chciałbyś pełnić służbę. Można wskazać tylko jedną komendę, do której kandydat chce się dostać.
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B).
 • kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności.

Po przyjęciu do służby funkcjonariusz pojedzie na ok. 6,5 miesiąca na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policyjnych. Następnie, po zakończeniu szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, zostanie czasowo oddelegowany do pełnienia służby w oddziale prewencji policji. Czas delegowania wynosi około 3 miesięcy, w trakcie funkcjonariusz będzie musiał odbyć 63 służby, w tym 2 dni zajęć szkoleniowych.

Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych policji.

Zadania w policji. Początki

Większość początkujących policjantów zostaje przydzielona do zadań związanych z prewencją przestępstw. Możliwa jest też służba w ogniwach patrolowo-interwencyjnych - funkcjonariusze patrolujący okolicę pieszo lub w radiowozach. Wyjątkiem są policjanci ze specjalistycznymi umiejętnościami lub po Wyższej Szkole policji w Szczytnie, którzy mogą zostać od razu przydzieleni do innego wydziału. Miejsce pracy w policji można zmieniać. Dzieje się tak np. na wniosek samego policjanta, choć nie jest to regułą.

Praca w policji. Zalety i przywileje

Zawód policjanta wiąże się z dodatkowymi przywilejami związanymi ze świadczeniami socjalnymi oraz wcześniejszą emeryturą. Policjant kończy służbę w wieku 55 lat lub po 25 latach służby. Dodatkowo świadczenie emerytalne jest wypłacane w wysokości 60 proc. podstawy jej wymiaru, a z każdym kolejnym rokiem służby wzrasta o 3 proc.

Wady pracy w policji

Nie można zapominać o ciemnych stronach wykonywania pracy w policji. Zawód policjanta obciąża nie tylko kondycję fizyczną, ale i psychiczną. Warto dobrze się zastanowić przed podjęciem decyzji o wykonywaniu tej profesji. Ważnym aspektem jest również wymiar pracy funkcjonariusza policji. Są to zmiany po 12 godzin, które przeplatane są z dniami wolnymi.

Zarobki policjanta

Zarobki policjanta zależą od tego, na jakim szczeblu pracuje. Według danych przestawionych na stronie info.policja.pl wynagrodzenia policjantów zależą od grupy zaszeregowania. Każda wyższa grupa zaszeregowania oznacza wyższe wynagrodzenie. Najwięcej zarabia kadra zarządzająca.

Kursant (1. grupa zaszeregowania), czyli funkcjonariusz, który przebywa na stacjonarnym szkoleniu podstawowym, zarabia miesięcznie „na rękę” średnio 2.886 zł – ma on zapewnione na czas kursu zakwaterowanie i wyżywienie. Jeśli osoba na tym stanowisku nie ma ukończonych 26 lat, wówczas jego wypłata wynosi średnio 3.091 zł. Kursant w wieku powyżej 26 roku życia otrzyma przeciętnie 2.932 zł.

Po zakończeniu szkolenia kursant zostaje mianowany policjantem w 2. grupie zaszeregowania, a jego zarobki rosną średnio o ponad 1.037 zł do kwoty 3.923 zł. Wraz z nabywanym doświadczeniem i pokonywaniem kolejnych szczebli zawodowych rośnie także uposażenie.

I tak na stanowisku referenta (3. grupa) średnia miesięczna pensja wynosi 4.281 zł, a na stanowisku dzielnicowego i kontrolera ruchu drogowego (4. grupa) – średnio 4.510 zł.

W piątej grupie najwięcej osób zatrudnionych jest na etacie detektywa i asystenta ze średnim uposażeniem 4.800 zł.

Szóstą grupę zaszeregowania stanowią policjanci zajmujący stanowiska miedzy innymi dyżurnego i specjalisty – średnie miesięczne zarobki w tym przypadku wynoszą 5.331 zł.

Wśród osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla w siódmej grupie zaszeregowania, gdzie najliczniejszą grupę stanowią kierownicy referatów, pełni służbę 975 osób (1 proc. ogółu) – miesięcznie zarabiają średnio „na rękę” 5.470 zł.

W ósmej grupie zaszeregowania pozostaje w stosunku służbowym powyżej 4 tys. policjantów (4,2 proc. ogółu) ze średnim uposażeniem 5.736 zł.

W dziewiątej grupie zaszeregowania z najczęściej występującym stanowiskiem eksperta, zatrudnionych jest ponad 6 tys. funkcjonariuszy (6,2 proc. ogółu) ze średnim uposażeniem 6.344 zł.

Ponadto dla porównania komendant powiatowy zarabia średnio – 8.489 zł, komendant wojewódzki – 11.259 zł, zastępca komendanta głównego – 15.143 zł, a komendant główny policji – 16.904 zł.

Na zarobki policjanta składają się również różnego rodzaju dodatki takie jak:

 • dodatek za staż pracy,
 • dodatek służbowy/funkcyjny,
 • dodatek za stopień.

Ponadto, każdy z policjantów może liczyć na takie wsparcie finansowe, jak:

 • mundurówka,
 • nagroda roczna
 • trzynastka — czyli dodatkowa pensja w ciągu roku.