Atrakcyjne dopłaty (świadczenia motywacyjne) dla funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej wprowadziła ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1610), która weszła w życie 1 października 2020 r.
Mogą je otrzymać doświadczeni mundurowi, którzy wstrzymają się z decyzją o przejściu na emeryturę. Wysokość świadczenia jest zależna od stażu pracy. I tak funkcjonariusze pozostający w służbie i mający wysługę powyżej 25 lat mogą liczyć na dodatkowe 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, a ci o stażu powyżej 28 lat i 6 miesięcy – 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.