Z tego rozwiązania mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarczą prowadzili krócej, przychód wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi może skorzystać tylko osoba, która prowadziła firmę w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Preferencja dotyczy tylko należności na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. Z małego ZUS plus można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.
Ważny jest też dochód, od którego obliczane będą należne składki. Aby go wyliczyć, trzeba wykonać kilka zadań matematycznych. Na początek należy ustalić przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku. W tym celu należy podzielić roczny dochód przez liczbę dni prowadzenia firmy, a uzyskany wynik pomnożyć przez 30. Następnie przeciętny miesięczny dochód należy pomnożyć przez współczynnik 0,5. I w końcu trzeba sprawdzić, czy rezultat nie jest niższy niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i czy nie przekracza kwoty 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok.