Kasy zapomogowo-pożyczkowe (KZP) w firmach będą mogli tworzyć nie tylko pracownicy, lecz także np. zleceniobiorcy i samozatrudnieni. Wystarczy, że chęć taką zadeklaruje co najmniej 10 osób. Tak wynika z ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz.U. poz. 1666), która dziś wchodzi w życie.

Nowe przepisy dostosowują działalność KZP do znowelizowanej wcześniej ustawy związkowej, która m.in. umożliwiła zrzeszanie się oraz przystępowanie do kas osobom zatrudnionym na innej podstawie niż umowa o pracę. Obecnie funkcjonuje 934 kas w nieco ponad 4 tys. firm.
Ustawa wskazuje, że celem działania kas jest udzielanie pomocy materialnej w formie nieoprocentowanych pożyczek (w miarę posiadanych środków – także zapomóg). Osoba wykonująca pracę w danej firmie ma być przyjmowana w poczet członków KZP na podstawie złożonej deklaracji, musi m.in. wpłacać wpisowe oraz miesięczne wkłady członkowskie (lub wyrazić zgodę na ich potrącenie z pensji) oraz wskazać co najmniej jedną osobę uprawnioną do otrzymania zgromadzanych w ten sposób środków (w razie śmierci zatrudnionego). Członkostwo umożliwia zaciąganie pożyczki lub – w razie zdarzeń losowych – ubieganie się o zapomogę.
Nowe przepisy doprecyzowują też obowiązki pracodawców. Muszą oni udostępnić odpowiednio zabezpieczone miejsce na przechowywanie gotówki oraz niezwłocznie odprowadzać wpłaty wpisowego, wkładów członkowskich i rat pożyczek na rachunek KZP. Są też zobowiązani m.in. do transportu gotówki do i z banku (jeśli pracodawca prowadzi obrót gotówkowy).
Co istotne, nowe przepisy uchylają rozporządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 1992 r. (Dz.U. nr 100, poz. 502 ze zm.), które do tej pory regulowało zasady funkcjonowania kas.
– Problematyka KZP dotyczy praw i obowiązków obywateli, więc stanowi materię ustawową – podkreślała Olga Semeniuk, wiceminister w resorcie rozwoju podczas sejmowych prac nad tą regulacją. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa wchodzi w życie