Zasadniczo opłacanie składki zdrowotnej jest obligatoryjne dla wszystkich pracujących, jednak ustawodawca zwolnił z tej opłaty do ZUS pewne grupy obywateli, w tym emerytów i rencistów oraz osoby niepełnosprawne.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą mają obowiązek opłacania składek do ZUS, w tym na ubezpieczenie zdrowotne. Zwolnienie z płacenia składki jest możliwe, o ile dana osoba spełni odpowiednie warunki. Co ważne, pracownik korzysta ze zwolnienia, podlegając jednocześnie ubezpieczeniu zdrowotnemu i zachowując prawa do świadczeń zdrowotnych.

Emeryci i renciści

Składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności nie muszą więc opłacać emeryci i renciści, jeżeli ich świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2014 roku - 1680 zł). Ponadto powinni spełnić jeden z poniższych warunków:

  • muszą uzyskiwać dodatkowe przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50 proc. kwoty najniższej emerytury (w 2014 roku - 831, 15 zł) lub
  • opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Niepełnosprawni

Składki zdrowotnej nie płacą także osoby prowadzące działalność gospodarczą i zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, które spełniają powyższe warunki (ich przychód miesięczny nie przekracza 50 proc. kwoty najniższej emerytury albo płacą podatek w formie karty podatkowej).

Z tego zwolnienia mogą skorzystać również emeryci lub renciści, którzy są jednocześnie osobami zaliczonymi do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Wówczas nie ma znaczenia wysokość pobieranej przez nich emerytury lub renty, o ile spełnią powyższe warunki.

Ponadto, jeżeli osoba zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności uzyskuje przychody wyłącznie z prowadzonej działalności pozarolniczej (z tytułu której obowiązkowo podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu), to opłaca składkę zdrowotną (z działalności) w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Z wymienionych ulg w opłacaniu składki zdrowotnej mogą skorzystać zarówno osoby prowadzące pozarolniczą działalność, jak i osoby współpracujące z nimi przy prowadzeniu tej działalności.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135)