Zatrudnienie cudzoziemca jest uważane za legalne, jeśli przebywa on legalnie na terytorium Polski oraz gdy posiada podstawę wykonywania pracy. Do tych dwóch warunków należy dodać jeszcze trzeci, a mianowicie obowiązek zgodności warunków zatrudnienia cudzoziemca z warunkami, na jakich został wydany dokument legalizujący pracę (np. zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy). Zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1409; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2400) zezwolenie na pracę wskazuje takie warunki: podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca, najniższe miesięczne wynagrodzenie cudzoziemca na danym stanowisku, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Co istotne – praca cudzoziemca nie może być wykonywana na innych warunkach bez uzyskania nowego zezwolenia. Od tej zasady jest jednak kilka wyjątków.

zmiany w podmiocie zatrudniającym