Zatrudnienie cudzoziemca wymaga uzyskania właściwego zezwolenia legalizującego pracę albo podstawy zwolnienia z obowiązku posiadania takiego zezwolenia. Jednak aby praca wykonywana przez obcokrajowca była w zgodzie z przepisami, cudzoziemiec musi ponadto przebywać w Polsce legalnie. Zgodnie z ustawą z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca pracodawca ma obowiązek zażądać od niego przedstawienia ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce oraz do przechowywania kopii tego dokumentu w okresie wykonywania pracy przez cudzoziemca.
Konsekwencje uchybień w zakresie legalizacji pobytu mogą dotknąć zarówno pracodawcę, jak i cudzoziemca. W przypadku zatrudnienia osoby nielegalnie przebywającej na terytorium Polski pracodawcy grozi kara grzywny albo kara ograniczenia wolności. Wobec cudzoziemca mogą natomiast zostać orzeczone zobowiązanie do opuszczenia Polski i zakaz wjazdu do kraju oraz strefy Schengen na określony czas.