Jednym z rodzajów zezwoleń, na podstawie których cudzoziemcy mogą wykonywać pracę w Polsce, są zezwolenia na pracę sezonową. O ich wydanie mogą ubiegać się podmioty zamierzające powierzyć pracę cudzoziemcowi w zakresie jednej lub kilku podklas działalności wymienionych w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1845).
Czas oczekiwania na uzyskanie zezwolenia na pracę sezonową jest zdecydowanie krótszy niż w przypadku ubiegania się o zwykłe zezwolenie na pracę, np. typ A. Wynosi on średnio do 30 dni. Uprawnione podmioty zamierzające zatrudnić cudzoziemca w krótkim czasie mogą zdecydować się właśnie na tę formę legalizacji jego pracy.