Pracodawca otrzyma zwrot wydatków poniesionych na zatrudnienie osoby bezrobotnej z dysfunkcjami, której nie skierował do niego urząd pracy.

Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowela dostosowuje polskie przepisy do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu (Dz.Urz. UE L 187/1). Umożliwi ona ciągłość udzielania pomocy publicznej firmom gdzie pracjują lub zamierzającym zatrudniać osoby niepełnosprawne.

Projekt przewiduje poszerzenie kręgu osób, których zatrudnienie uprawnia przedsiębiorcę do ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych w związku z utworzeniem miejsc pracy dla niepełnosprawnych. Obecnie pomoc taka przysługuje firmie, jeśli stworzy etat dla osoby niepełnosprawnej, która była bezrobotna i została skierowana do przedsiębiorstwa przez powiatowy urząd pracy. Po zmianie refundacja kosztów będzie możliwa w przypadku wszystkich niepełnosprawnych bez względu na to, czy trafili oni do przedsiębiorstwa za pośrednictwem urzędu pracy, czy też nie.

Projekt przewiduje też inny sposób wykazywania stanu zatrudnienia, od którego zależy możliwość uzyskania dopłat do wynagrodzeń osób z dysfunkcjami. Obecnie, żeby otrzymać dofinansowanie, trzeba wykazać efekt zachęty. Wylicza się go na podstawie specjalnych wskaźników, które biorą pod uwagę stan zatrudnienia w bieżącym miesiącu wszystkich pracowników z wyodrębnieniem osób niepełnosprawnych oraz średnie zatrudnienie w firmie w ostatnich 12 miesiącach. W efekcie, by otrzymać zwrot kosztów, udział zatrudnionych niepełnosprawnych musiał wzrastać. Po nowelizacji nie będzie takiego wymogu, wystarczy, by w porównaniu ze średnią z całego roku zwiększyła się w danym miesiącu ogólna liczba zatrudnionych.

Unijne rozporządzenie nr 651/2014 zacznie obowiązywać 1 stycznia 2015 r. Z tą datą ma także wejść w życie projektowana nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.