W opisanej sytuacji, jeżeli PSP w B. filia w S. jest następcą prawnym PSP w S., to w takim przypadku pracownikowi przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego obliczonego proporcjonalnie za okres od 8 września do 31 grudnia 2020 r.

UZASADNIENIE:

Pracownicy jednostek sfery budżetowej nabywają prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.

Reklama

Jednak zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 4–5 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wy-nagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach:

  • rozwiązania stosunku pracy w związku z:

Reklama

– przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,

– przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,– likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,

– likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją;

  • podjęcia zatrudnienia:

– w wyniku przeniesienia służbowego,

– na podstawie powołania lub wyboru,

– w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,

– w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją,

– po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej.

Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Szczegółowe zasady ustalania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za urlop zostały określone w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

W opisanej sytuacji, w której pracownik zatrudniony do 31 sierpnia 2020 r. z chwilą, z którą nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, otrzymał dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości proporcjonalnej do przeprowadzonego okresu, a następnie 9 września 2020 r. ponownie nawiązał stosunek pracy, przy czym z dniem 1 września 2020 r. doszło do przekształcenia pracodawcy, pracownikowi przysługiwałoby prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego obliczonego proporcjonalnie za okres od 8 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., o ile PSP w B. filia w S. byłaby następcą prawnym PSP w S.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 2, art. 4 ustawy z 12 grudnia1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1872).

Więcej na temat trzynastej pensji w książce „Trzynastka w pytaniach i odpowiedziach”