Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe.

Aby otrzymać 1000 zł becikowego matka, ojciec, opiekun prawny, lub faktyczny muszą spełnić dwa kryteria. Od 1 stycznia 2013 roku jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuje osobom, których dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł netto. Ustala się go podobnie jak w przypadku zasiłku rodzinnego, czyli pod uwagę brane są dochody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w którym składany jest wniosek. Osoba, która samotnie wychowuje dziecko (bez względu na fakt ustalenia, bądź nie, ojcostwa) nie wymaga wpisania drugiego rodzica do wniosku.

Becikowe przysługuje, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia do dnia porodu. Odpowiednie zaświadczenie wydaje lekarz lub położna. Wymóg ten nie dotyczy prawnych i faktycznych opiekunów, a także osób, które przysposobiły dziecko.

W orzecznictwie sądów można jednak znaleźć pogląd, że przy wprowadzaniu wyżej wymienionego terminu intencją ustawodawcy było zmobilizowanie kobiet do szczególnej dbałości o zdrowie w okresie ciąży. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 12 grudnia 2013 roku (IV SA/Po 966/13) stwierdził, że niedochowanie terminu badań może wynikać z przyczyn niezależnych od woli czy wiedzy przyszłej matki, np. z powodu długiego oczekiwania na wizytę lub brak możliwości wcześniejszego rozpoznania ciąży. W związku z tym w badanej sprawie (matka zgłosiła się na badanie w 28 tygodniu) według sądu właściwy organ powinien ustalić, czy pomiędzy zajściem w ciążę a jej rozpoznaniem matka pozostawała pod opieką lekarzy innych specjalności i czy stwierdzone przez nich dolegliwości mogły mieć wpływ na ocenę stanu jej zdrowia.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. W przypadku dzieci objętych opieką prawną, faktyczną albo przysposobieniem odpowiednie dokumenty należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieki, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia.

Przy składaniu wniosku oprócz wspomnianego wyżej zaświadczenia lekarskiego niezbędny jest również dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (konieczne jest okazanie oryginałów) oraz oświadczenie, że zapomogi nie pobrał już drugi z rodziców.

Przebywanie matki lub ojca za granicą nie ma znaczenia przy wypłacie becikowego, gdyż jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka nie wchodzi w zakres przedmiotowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Podstawa prawna

Ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. poz. 1255).

Rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu ubiegania się o świadczenia rodzinne (Dz.U. poz. 3).